Arieratele rămân coșmarul Consiliului Județean


• Bălceşti, Horezu, Buneşti, Diculeşti, Lăpuşata, Orleşti, Perişani, Pesceana, Popeşti, Runcu şi Şirineasa primesc ajutor masiv iar Ioneşti, Lăcusteni, Lungeşti, Ghioroiu şi Stoileşti doar un sprijin parțial

În această dimineață, legislativul județului aruncă în lupta cu datoriile 17.185,00 mii lei – sumă destinată plății arieratelor, rambursări de rate şi cofinanţări pentru proiecte de dezvoltare locală, în anul 2017. La prima vedere, este un fluviu de bani… pentru un ocean de nevoi estimat la 381.281,18 mii lei. Conform documentației oficiale, nu este prima dată când Consiliul încearcă să acopere găurile bugetare cu cârpeli disperate, dimpotrivă. E deja tradiție: suma totală în repartizarea anului 2016 a fost de 16.984,00 mii lei, în timp ce necesarul solicitat de unităţile administrativ teritoriale a fost de 328.528,34 mii lei, acesta fiind acoperit cu surse de finanţare în procent de 5,20%!
„Această repartizare este prima din anul 2017, urmând ca la jumătatea anului şi la sfârşitul anului în curs, conform practicii existente, să înregistrăm şi să procedăm la repartizarea de sume în urma rectificărilor bugetare ce vor fi aprobate de Guvernul României. Sumele de echilibrare alocate judeţului Vâlcea, prin legea Bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, sunt mai mari cu 35,40% faţă de sumele alocate iniţial pe anul 2016” e raza de speranță spre care conducerea Consiliului încearcă să meargă înainte.
Bugetul propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2017 prevede încasări estimate la nivelul de 258.837,96 mii lei și provin din: 64.704,0 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, în conformitate cu prevederile art.5, alin (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, suma de 64.704,0 mii lei, se va utiliza astfel: 16.244,0 mii lei , pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 19.151,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; 76,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor aferente Căminului pentru persoane vârstnice; 6.921,0 mii lei, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor OUG nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 972,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, potrivit prevederilor OUG nr. 24/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 10.580,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, din care: 9.203,0 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 1.303,0 mii iei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională; 74,0 mii lei, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016; 10.760,0 mii lei, pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară şi pentru finanţarea cheltuielilor Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Populaţiei Vâlcea.
Cheltuielile au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean , după cum urmează: 15.168,46 mii lei, reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi achiziţionarea unor dotări independente. În cadrul cheltuielilor de personal sunt cuprinse şi creditele bugetare aferente punerii în aplicare a Deciziei civile nr. 1349/R/-CONT /05.10.2016, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în Dosarul nr. 3216/90/2015, care a avut ca obiect litigiul privind funcţionarii publici – drepturi salariale. De asemenea, în suma totală de 15.168,96 mii lei sunt prevăzute fonduri şi pentru : Reabilitare şi modernizare spaţii aferente fostei Policlinici cu plată (200,0 mii lei) ; Reabilitare şi modernizare spaţii aferente clădirii Centrului Militar Judeţean Vâlcea – Corp Sud (100,0 mii lei), precum şi pentru Reparaţii clădire în care funcţionează Direcţia Judeţeană de Evidentă a Persoanelor Vâlcea (105,0 mii lei) – 1.128,0 mii lei, reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile ; 40,0 mii lei, reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea; 377,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea; 300,0 mii lei, reprezintă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea; 2.057,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioa­nelor aferente împrumuturilor contractate; 10.913,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în anii precedenţi pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă cât şi a obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii; 400,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielile de capital la Centrul Militar Judeţean Vâlcea; 390,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” Vâlcea; 2.981,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; 4.445,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; 3.510,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Şcoala Profesională Specială Bistriţa; 147,98 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare întocmirii documentaţiei tehnico-economice, în vederea promovării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii în care funcţionează Şcoala Profesională Specială Bistriţa”(145,0 mii lei), precum şi pentru întocmirea documentaţiei în vederea înscrierii în cartea funciară a terenului aferent Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa (2,98 mii lei), în vederea depunerii spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 6.921,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare decontării contravalorii produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; 972,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat; 15.250,0 mii lei sunt propuși pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Sistem de management integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”; 2.526,0 mii lei, reprezintă transferuri către Fondul de înlocuire, întreţinere şi Dezvoltare, în vederea reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electropompei EPA 9 din cadrul obiectivului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu si creşterii eficientei energetice, faza 1”; 430,0 mii lei, reprezintă transferuri către Serviciul Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2017; 22.463,96 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor, respectiv: 19.100,0 mii lei, pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene ; 3.363,96 mii lei, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din infrastructura de drumuri, realizarea de cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente investiţiilor, intabulări în cartea funciară ,studii de trafic, etc.; 80,0 mii lei, reprezintă creditele bugetare necesare realizării expertizei tehnice în cadrul proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata. Prin proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea iniţiat de președintee Rădulescu (foto) s-a propus utilizarea sumei de 5.045,0 mii lei, din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în consecinţă, cheltuielile bugetului propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2017 sunt fundamentate la nivelul de 258.837,96 mii lei.