Amenzi între 10 milioane lei şi 30 milioane lei pentru agenţii de muncă temporară fără autorizaţie


muncitori_canalDesfăşurarea activităţilor speci­fice agentului de muncă temporară fără autorizaţie constituie contra­ven­ţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, conform unui proiect de Hotărâre privind con­diţiile de funcţionare, precum şi pro­ce­dura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protec­ţiei Sociale. De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează con­form prevederilor legale în vigoare punerea la dispoziţie către un utili­za­tor de către agentul de muncă tem­po­rară a unui număr de până la cinci persoane fără contract de muncă temporară. În vederea obţinerii autori­zaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, solicitanţii trebuie să fie constituiţi potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, Activităţi de con­­tractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN; să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale; să nu figureze în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de reglemen­tările financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară; să nu aibă aplicate sancţiuni în ulti­mele 24 luni anterioare datei formu­lării cererii de autorizare pentru încăl­carea repetată a prevederilor legis­la­ţiei muncii, comerciale şi fiscale; sanc­ţiunile care fac obiectul unor procese aflate pe rolul instanţelor jude­cătoreşti nu vor fi luate în consi­derare, în ceea ce priveşte cererea de autorizare, până la soluţionarea defi­nitivă şi irevocabilă a cauzelor res­pective, în condiţiile legii; să consti­tuie garanţia financiară. Garanţia finan­ciară se constituie prin depune­rea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 40 de salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, la care se adaugă contribuţiile datorate de către angaja­tor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Garanţia financiară se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celor­lalte drepturi băneşti negociate cu ocazia încheierii contractului co­lec­tiv de muncă, respectiv a contrac­tului de muncă temporară, precum şi a contribuţiilor datorate de către an­gajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Tariful de autorizare sau de prelungire a autorizaţiei este în cuantum de trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigură­rilor sociale de stat din anul solicitării autorizaţiei sau prelungirii acesteia. Persoanele juridice care solicită autorizarea sau prelungirea autoriza­ţiei virează contravaloarea tarifului în contul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii. Conform proiectului de act nor­mativ, pentru înregistrarea agenţilor de muncă temporară autorizaţi, Mi­nisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale înfiinţează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă tem­porară autorizaţi. Înregistrarea agen­ţilor de muncă temporară auto­rizaţi în Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi se face de către MMFPS, în termen de maxim 15 de zile calen­da­ristice de la data autorizării. Soli­citantul a cărui cerere de autorizare a fost respinsă poate înainta contes­taţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, care are obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare. Totodată, soli­ci­tantul poate introduce acţiune, con­form legii, la instanţa de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei. Autorizaţia de funcţio­na­re este valabilă doi ani, putând fi pre­lungită din doi în doi ani. În perioada de valabilitate a autorizaţiei de func­ţionare, agentul de muncă temporară are obligaţia de a comunica agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia şi-au stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, înfiinţarea de subuni­tăţi fără personalitate juridică, în termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora. La înce­ta­rea activităţii, agentul de muncă tem­porară este obligat să depună auto­rizaţia de funcţionare, în termen de 15 zile calendaristice, la agenţia teri­to­rială pentru ocuparea forţei de mun­că. Proiectul de Hotărâre prevede că agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară, în scris, în limba română. Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părţi se în­cheie un nou contract de muncă tem­porară. Contractul de muncă tem­po­rară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la ter­mi­narea ultimei misiuni de muncă tem­porară pentru care a fost încheiat. Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de pu­nere la dispoziţie încheiat în formă scrisă. Condiţiile de bază de angajare şi de muncă aplicabile salariaţilor tem­­porari sunt, pe durata misiunii de mun­că temporară la un utilizator, cel puţin acelea care s-ar aplica salaria­ţilor în cazul în care aceştia ar fi fost recrutaţi direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelaşi loc de muncă. În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agen­tul de muncă temporară poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi/sau psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptăţit să refuze mi­siunea de muncă temporară. Refuzul salariatului se face în forma scrisă şi nu poate constitui motiv de sancţiune sau concediere. Agenţii de muncă tem­porară au obligaţia de a ţine evi­denţa contractelor de muncă tem­po­rară şi de a le înregistra în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în condiţiile legii.