30 noiembrie: Termen pentru subvenția viticultorilor


Prin intermediul unui comu­nicat oficial de presă cu sem­nătura directoarei Denisa Iacob, Agenția de Plăți și Intervenție pen­tru Agricultură (APIA) infor­mează că termenul limită pentru depune­rea cererilor de plată pen­tru măsura de asigurare a re­col­telor de struguri pentru vin este data de 30 noiembrie 2016, con­form prevederilor art.5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru apro­barea Normelor metodo­logice pri­vind condiţiile de punere în apli­care a măsurii de asigurare a re­col­tei de struguri pentru vin, eli­gi­bi­lă pentru finanţare în cadrul Pro­gramului naţional de sprijin al Ro­mâ­niei în sectorul vitivinicol 2014-2018.
„Beneficiarii, persoane fi­zi­ce/juridice, trebuie să depună la Centrele Judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti al Agen­ţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură, o cerere de plată (con­form modelului prevă­zut în anexa care face parte inte­grantă din normele metodolo­gice), în­so­ţită de următoarele docu­men­te: copia actului de iden­­titate (bu­letin/carte de iden­ti­tate), pen­tru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Na­ţional al Registrului Comer­ţu­lui şi certificat de înre­gistrare fis­cală, pentru persoane juridice; co­pia actelor care să do­ve­deas­că dreptul de pro­prie­tate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată; fişă infor­ma­tizată a suprafeţelor viti­cole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită spri­­jin financiar, elibe­rată de că­tre direcţiile pentru agri­cul­­tură ju­deţene (D.A.J.) şi al mu­ni­­ci­piului Bucureşti; copia poliţei de asi­gu­rare. Aceste documen­tele sunt prezentate în original şi co­pie, în vederea certificării de către re­pre­zentantul A.P.I.A. prin înscrie­rea pe copie a sintagmei con­form cu originalul, după care ori­ginalele se restituie benefi­cia­ru­lui”, se mai stipulează în do­cu­mentul Agenției.