Sistemplast SA – Convocare Adunare generală ordinară / Adunare generală extraordinară


CONVOCATOR

Subsemnatul Staicu Dumitru Florian, administrator unic  al societătii Sistemplast SA  cu sediul in  municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Uzinei nr. 1,

In temeiul:

 • 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
 • prevederilor Actului constitutiv al societatii SISTEMPLAST SA

Convoc Adunari Generale astfel:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 05.2024, ora 11.00, la sediul societătii, sau in cazul in care la data mentionată mai sus nu vor fi îndeplinite conditiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc in data de data de 31.05.2024, la sediul societătii, la aceasi ora, la care pot participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfârsitul zilei 17.05.2024, cu urmatoarea Ordine de zi a sedintei:

 1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului pentru exercitiul financiar al anului 2023.
 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2023.
 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.
 4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023.
 5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
 6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2024
 7. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2023.
 8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de  30.05.2024, ora 12,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.05.2024, stabilita ca data de referinta.  In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de  31.05.2024 in acelasi loc si la aceeasi ora

Ordinea de zi a Adunarii Extraordinare va cuprinde:

 1. Ratificarea Deciziei Administratorului nr. 3/14.03.2024 prin care s-a aprobat: „Art.1  Diminuarea  listei echipamentelor  pe care SISTEMPLAST SA,  le-a adus  in garantie, in favoarea OTP Bank ROMANIA SA, pentru garantarea  creditului aferent contractului  nr. C10002021028204/30 09 2021,  cu 1 (un) utilaj: Strung carusel SC 3200 nr inventar 443149 cu valoare de inlocuire 61.418 lei In acest sens, ca urmare a diminuarii,  Anexa  la contractul de ipoteca mobiliara , actualizata va cuprinde un numar de 43 de echipamente(in loc de 44 stabilite prin contractul initial ) ;  Art. 2 Aprob imputernicirea directorului general al societatii sau directorului executiv  al societatii SISTEMPLAST SA ( cu mandat in vigoare, la data semnarii documentului),  sa semneze  ANEXA A, la Contractul de ipoteca mobiliara asupra bunurilor determinate Nr. C1000202102820449642/30.09.2021, precum si a Conditiilor Generale, actualizate. Acest mandat se considera dat  pentru semnarea  tuturor actelor aditionale aferente contractului de credit si pentru orice modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor/garantiilor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la: prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, inlocuirea/diminuarea  garantiilor sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale;   Art. 3 Aprob valorificarea utilajului Strung carusel SC 3200 nr inventar 443149 cu valoare de inlocuire 61.418 lei, la valoarea minima de 60.000 EUR+ TVA ; Art. 4 Decizia administratorului nr 2/15.02.2024 se anuleaza.”
 2. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- VL si publicarii in M. Oficial

        La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta (formularul de vot prin corespondenta).

       Accesul actionarilor,  indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice,  prin simpla proba a identitatii  reprezentantului legal.

       Reprezentantii actionarilor – persoane fizice  vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

       Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti de imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului – persoana juridica.

       Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA,  proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

       Potrivit art 117^1 din L31/1990, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 

      Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, prin grija administratorului, incepand cu data de 29.04.2024. Imputernicirile, Formularul de vot prin corespondenta,  completate si semnate,  insotite de certificat de inregistrare,  se vor expedia la sediul societatii, cu posta,  sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa office@sistemplast.ro, sau diana.braslasu@uzuc.ro, astfel incat sa fie primit de societate,  cu minim 48 de ore inainte de AGA.

       Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societătii sau prin email, la adresa: office@sistemplast.ro sau diana.braslasu@uzuc.ro