ȘEDINȚĂ ORDINARĂ la CL Râmnicu Vâlcea. 34 de puncte pe ordinea de zi


Marți, în ultima zi de mai, consilierii locali ai Primăriei Râmnicu Vâlcea sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Întâlnirea aleșilor râmnicenilor se va desfășura în sala de ședințe a primăriei, cu începere de la ora 11.00.
Pe ordinea de zi a ședinței se află 34 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Deviere conductă apă Dn600, strada Depozitelor, nr. 3, Râmnicu Vâlcea”.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului maximal de distanță pentru executarea serviciului public de transport public local de persoane în regim de taxi.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Artera paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu – strada Drumul Gării – strada Râureni – Zona Calea Ferată – strada Depozitelor Râmnicu Vâlcea, inițiator Municipiul Râmnicu Vâlcea.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire ansamblu locuințe colective, strada Ostroveni nr. 29, Municipiul Râmnicu Vâlcea, inițiator SC Sidonia SRL.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire centru medical și împrejmuire, desființare construcție C1, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Rapsodiei, nr. 2, inițiatori Berbescu Vasile Dorian și Berbescu Elena Carmen.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Construire corp administrativ P+1E și service auto, împrejmuire proprietate, platformă betonată, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Stolniceni, nr. 76-78, județul Vâlcea”, inițiatori Dumitrașcu Dragoș Mihail și Dumitrașcu Geanina.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Modificări în timpul execuției construire corp cazare și anexe gospodărești, strada Ostroveni, nr. 163, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiator SC Lidival SRL.
12.Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială în ordinea de prioritate și lista solicitanților care, la data analizării, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de acces.
14.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu.

AUR primește spațiu pe strada Carol I

15.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, pentru sediul Filialei Vâlcea.
16.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare.
18.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST SA să aprobe organigrama și statul de funcții la această societate.
19.Proiect de hotărâre privind rectificarea numărului cadastral din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 27.08.2021, art.1, pct.4.
20.Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului de vânzare a compostului produs la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public.

Se ajustează tariful pentru prelucrarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării la Stația de Compost Râureni

21.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prelucrarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public.
22.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2021 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2022.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Asistență medicală unități de învățământ.
26.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul unității de învățământ „Creșa Râmnicu Vâlcea”.
27.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unității de învățământ cu personalitate juridică „Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru perioada rămasă din anul școlar 2021-2022.
28.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2022.
29.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-construcție „Moară Nouă Goranu”, împreună cu dotările „Moară Porumb” (MF 10114) și „Moară Furaje” (MF 10115).
30.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.06.2022.
31.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – „Lista zone verzi, parcuri și grădini publice” a Caietului de sarcini „Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice” – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.
32.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator consilier local Gheorghiu Andrei-Florin.
33.Prezentarea Raportului nr. 14669/31.03.2022.
34.Întrebări, interpelări și informări.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea