Secretele Noului Cod Vamal


Camera de Comerț și Industrie a publicat pe site-ul propriu toate informațiile privitoare la Noul Cod Vamal al Uniunii Europene, care abrogă vechiul cadru legal și care a intrat în vigoare la 30 octombrie 2013. Majoritatea prevederilor sunt aplicabile începând cu această dată, în timp ce restul dispozițiilor se aplică abia din 1 iunie 2016.

„Conform noului act normativ, Comisia Europeană este împuternicită să adopte acte delegate pentru a stabili cazurile în care autoritățile vamale invalidează înregistrarea unui operator economic stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. De asemenea, Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, autoritatea vamală responsabilă cu această înregistrare.

Atenție! Actul delegat reprezintă un act juridic prin care legiuitorul deleagă Comisiei competența de a adopta acte care modifică elemente neesențiale ale unui act legislativ. De exemplu, actele delegate pot preciza detaliile tehnice sau pot efectua o modificare ulterioară a anumitor elemente ale unui act legislativ. Această delegare de competențe are limite stricte. Astfel, legiuitorul stabilește condițiile în care poate fi exercitată această delegare.

Tot Comisia poate adopta acte delegate pentru a stabili cazurile în care nu se solicita de către autoritățile vamale dovada împuternicirii pe care autoritățile vamale o pot cere persoanelor care declara ca acționează în calitate de reprezentant vamal al unei persoane pe care o reprezintă. În plus, potrivit CVUE, Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere în aplicare, normele de procedură referitoare la furnizarea de dovezi că un reprezentant vamal îndeplinește condițiile de a furniza servicii în statul membru în care este stabilit.

Atenție! Actul de punere în aplicare reprezintă documentul prin care Comisia menționează cum se aplică o măsură europeană care necesită o punere în aplicare uniformă la nivelul UE.

Cu toate acestea, fără a aduce atingere aplicării unor criterii mai puțin stricte de către statul membru în cauză, un reprezentant vamal care îndeplinește criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat are dreptul să presteze astfel de servicii într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit.

Pentru a putea presta servicii într-un alt stat membru, criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat sunt următoarele: absența unei încălcări grave sau a unor încălcări repetate a legislației vamale și a dispozițiilor fiscale, inclusiv absența unui cazier conținând infracțiuni grave legate de activitatea economică a solicitantului; dovedirea de către solicitant a unui nivel ridicat de control al operațiunilor sale și al fluxului mărfurilor, prin intermediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale și, după caz, de transport, care să permită efectuarea adecvată a controalelor vamale; solvabilitate financiară, care se consideră a fi dovedită atunci când solicitantul are o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile tipului de activitate comercială în cauză; statutul de operator economic autorizat (AEO) cuprinde autorizarea de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări în conformitate cu legislația vamală.

Atenție! Statutul de AEO va deveni practic obligatoriu de la 1 iunie 2016. Astfel, orice companie care va solicita o autorizație vamală, de exemplu autorizație pentru aplicarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu sau de autoimpunere, va trebui să dețină acest statut.

Cei interesați ar trebui să inițieze procesul de pregătire în vederea autorizării AEO, respectiv să depună dosarul de autorizare AEO, la autoritatea vamală, cât mai curând posibil, deoarece acest proces durează între unul și doi ani, în funcție de gradul de conformare al companiei la cerințele AEO.

Atenție! Statutul AEO se acordă doar companiilor care nu au săvârșit, în ultimii 3 ani, încălcări grave sau încălcări repetate ale legislației vamale și nu au comis infracțiuni grave legate de activitatea economică întreprinsă, respectiv care nu înregistrează debite restante.

Potrivit estimărilor de la nivelul Comisiei Europene, termenul limită pentru aplicarea integrală a Codului Vamal al Uniunii Europene este preconizat să fie sfârșitul anului 2019. Principalele prevederi ale CVUE vor intra în aplicare la data de 1 iunie 2016, iar până la această dată vor rămâne aplicabile prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, legislația actuală, care a intrat în vigoare acum cinci ani și ale cărui prevederi s-au aplicat gradual și, până la acest moment, parțial.

Pe lângă obligativitatea de înregistrare ca operator economic autorizat, una dintre cele mai importante noutăți din noul Cod vamal european este restructurarea regi­mu­rilor vamale. Această restructurare are următoarele modi­ficări importante: zonele libere se transformă din des­tinație vamală în regim vamal, devenind similar regimului de an­tre­pozitare vamală din prezent; acest lucru presupune fap­tul ca bunurile din afara Comunității, care se vor introduce într-o zonă liberă din România, pentru a fi depozitate, vor face obiectul depunerii declarațiilor vamale, al garantării taxelor vamale și a celorlalte taxe datorate la import (TVA, accize dacă este cazul), obligații care nu există în prezent; actualele regimuri vamale eco­no­mice de perfecționare ac­tivă cu suspendarea plății taxelor vamale, de perfecționare activă cu restituirea taxelor vamale, de transformare sub control vamal se unifică într-un singur regim vamal, respectiv regimul vamal de perfecționare activă, care va include și procedura de distrugere a bunurilor sub control vamal; ca atare, nu va mai fi necesar, de exemplu, ca la solicitarea autorizației pentru plasarea bunurilor sub regim de perfecționare ac­tivă, compania să demonstreze intenția de re-export a pro­duselor compensatoare obținute din bunurile importate.

În plus, de la 1 iunie 2016, se vor introduce simplificări ale procedurilor (formalităților) vamale. De exemplu, pe lângă procedura de vămuire la domiciliu, care va fi men­ți­nută și simplificată, este introdusă așa – numită procedura de autoimpunere a operatorilor economici.

Prin această procedură de simplificare, autoritățile va­male pot autoriza un operator economic să facă urmă­toa­rele două acțiuni: să determine singur cuantumul ta­xelor da­torate la import sau la export, dar și să efectueze anu­mi­te controale și verificări vamale, care în mod normal sunt efectuate de autoritățile vamale, sub supraveghere vamală.

De asemenea, pentru a simplifica formalităților vamale, de la 1 iunie 2016, se detaliază și se simplifică pro­ce­dura de vămuire centralizată, care va permite decla­rarea bunurilor în statul membru unde compania este stabilită (de exemplu în România), chiar dacă bunurile sunt prezentate fizic în alt stat membru/alte state membre.

De asemenea, procedura va funcționa în interiorul unui stat membru. De exemplu, declarația vamală va pu­tea fi depusă la un birou vamal din Timișoara, chiar dacă bu­nurile sunt prezentate fizic la biroul vamal din Cons­tan­ța, după obținerea liberului de vamă, bunurile vor putea cir­cula liber din Constanța către orice punct din Co­mu­nitate.

Având în vedere restructurarea regimurilor vamale, se aștepta ca autorizațiile deținute în prezent de companii să fie înlocuite în momentul intrării în aplicare a noilor preve­deri, ocazie cu care autoritățile vamale vor verifica în ce mă­sură compania îndeplinește condițiile impuse de CVUE, de exemplu, dacă solicitantul respectă cerințele aferente AEO.

Aceeași situație este valabilă și pentru companiile care în prezent dețin autorizații pentru utilizarea proce­du­rilor simplificate de vămuire, sau care vor dori să se auto­rizeze începând cu 1 iunie 2016”, se mai amintește în textul CCI Vâlcea.