Respect şi confort sporit pentru „Ghiţă”


porciCalitatea de stat membru al Uniunii Europene, a obligat la transpunerea preve­derilor Directivei Consiliului nr. 91/630/CEE, codificată şi înlocuită de Di­rec­tiva Consiliului 120/2008/CEE de sta­bilire a normelor minime de protecţie a por­cilor prin Ordinul ANSVSA nr. 202/2006. Tra­ducere? Legislaţia sanitară veterinară în vigoare stabileşte doar nivelul maxim al zgo­motului din adăpost, condiţiile de ilu­mi­nat şi suprafeţele minime de cazare pentru fiecare categorie de porcine în parte, iar Directiva Consiliului nr. 98/58/CE preci­zea­ză că circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia gazelor trebuie menţinute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor, însă nu stipulează care sunt aceste limite, precizează instituţia.

Întrucât există dovezi ştiinţifice care atestă rolul vital al condiţiilor de microcli­mat şi al apei la suine, suinele fiind cele mai sensibile la lipsa apei, pierderea unei zecimi din cantitatea apei corpului poate determina moartea animalului, iar modi­fi­carea unor parametrii fizico-chimici ai acesteia afectează grav animalele, pentru a veni în sprijinul crescătorilor de porcine, A.N.S.V.S.A. a elaborat şi postat, pe site-ul instituţiei, „Ghidul crescătorului privind pro­tecţia şi bunăstarea porcinelor”. În plus, s-a considerat oportună elaborarea unor Norme metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, care să fie promovate printr-un ordin. Aceste norme actualizează şi completează informaţiile cuprinse în ghiduri şi sunt des­tinate exploataţiilor comerciale, unde creş­terea suinelor se face în sistem intensiv. Toate limitele condiţiilor de microclimat şi parametrii de calitate ai apei, prevăzute de proiectul de ordin, sunt preluate din diferite studii şi au fost analizate şi convenite în cadrul întâlnirilor cu Patronatul Român al Cărnii de Porc.