Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial


finante_sediuÎn documentarul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea pre­zintă în sinteză obligaţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor conta­bile potrivit Ordinului ministrului Econo­miei şi Finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Obligaţie

Reglementările contabile sunt obligato­rii pentru asociaţii, fundaţii sau alte orga­ni­zaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, pre­cum şi pentru alte persoane juridice înfiin­ţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patri­monial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.

Reglementările contabile se referă în principal la activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, des­făşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, şi în subsidiar la acti­vităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se com­ple­tează, după caz, cu Reglementările con­ta­bile conforme cu Directiva a IV-a Comu­ni­tăţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului Finanţelor Pu­blice nr. 3.055/2009.

Situaţiile financiare anuale ale per­soa­nelor juridice fără scop patrimonial de utili­tate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de că­tre auditori financiari, persoane fizice sau ju­ridice autorizate, în condiţiile legii, cu res­pectarea reglementărilor contabile aplica­bi­le persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Formulare de bilanţ

Persoanele juridice fără scop patrimo­nial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţul,

– contul rezultatului exerciţiului,

– notele explicative la situaţiile finan­ciare anuale.

Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patri­mo­nial, care nu desfăşoară activităţi eco­no­mice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilanţ prescurtat,

– contul prescurtat al rezultatului exer­ciţiului,

– notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Situaţiile financiare anuale, respectiv si­tuaţiile financiare anuale simplificate cons­tituie un tot unitar. Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspun­derii conducerii persoanei juridice pentru în­tocmirea situaţiilor financiare anuale în con­for­mitate cu Reglementările contabile pen­tru persoanele juridice fără scop patri­mo­nial. Situaţiile financiare anuale ale per­soa­nelor juridice fără scop patrimonial sunt su­puse, potrivit legii, verificării de către cen­zori sau de către auditori financiari, după caz.

Opţiunea pentru contabilitatea în partidă simplă

Persoanele juridice fără scop patri­mo­nial care pot organiza şi conduce conta­bilitatea în partidă simplă, sunt următoarele:

– unităţile de cult;

– asociaţiile de proprietari.

Au obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial în al căror act normativ de înfiinţare există prevederi exprese în acest sens.

Sistemul de contabilitate în partidă simplă, în sensul prezentelor reglementări, re­pre­zintă ansamblul registrelor şi docu­men­telor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.

Nomenclatorul privind principalele re­gistre şi formulare, comune pe economie, pri­vind activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice şi normele de întocmire şi utilizare a acestora, privind organizarea şi conducerea conta­bilităţii în partida simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, sunt prevăzute în anexa ordinului. Persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza toate formularele prevăzute în anexă, sau numai o parte dintre acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.

În funcţie de necesităţi, persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza şi celelalte registre şi formulare comune pe economie, privind activitatea financiară şi con­tabilă. De la caz la caz se vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de actele normative care reglementează acti­vi­tăţi economice specifice.

Modelele formularelor, comune pe eco­nomie, pot fi adaptate în funcţie de speci­ficul şi de necesităţile persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora.

De reţinut! Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

Atenţie! Persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit prevederilor Ordi­nului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.329/2001, puteau organiza şi conduce con­tabilitatea în partidă simplă numai cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene. Întrucât ordinul a fost abrogat prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007, începând cu 1 ianuarie 2008, această categorie de contribuabili aveau obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.