Recuperarea pierderii fiscale


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 1 octombrie 2012, intră în vigoare modificările şi completările referitoare la impozitul pe profit aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621/29.08.2012.

Reglementări în domeniul impozitului pe profit

1. Începând cu 1 octombrie 2012, pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare, se poate recupera de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, aşa cum este stipulat în proiectul de fuziune/divizare.

Totodată, pierderea fiscală înregis­trată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferat ca întreg, se recuperează de aceşti con­tri­buabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasi­vele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.

2. În cazul operaţiunilor de fuziu­ne, divizare, divizare parţială, transfe­rurilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din două sau mai multe state membre, precum şi în cazul transferului sediului social al unei societăţi europene din România în alt stat membru, dacă so­cietatea cedentă înregistrează pierde­re fiscală, aceasta se poate recupera de către sediul permanent al societăţii beneficiare situat în România.

3. De la 1 octombrie 2012, în cazul transferului sediului social al unei societăţi europene sau a unei societăţi cooperative europeane din România în alt stat membru, în situaţia în care societatea transferată înregistrează pierdere fiscală, pierderea înregistrată se va recupera de către sediul permanent al societăţii europene ori al societăţii cooperative europene situat în România.

Definiţii

Societatea europeană (SE) este o societate care îşi desfăşoară acti­vitatea la nivel european, constituită pe teritoriul Comunităţii în condiţiile şi în conformitate cu prevederile Regu­lamentului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene.

Societatea cooperativă euro­pea­nă (SCE) este o societate cu per­so­nalitate juridică care are ca obiect principal satisfacerea nevoilor şi/sau dezvoltarea activităţilor economice şi sociale ale membrilor săi, în special prin încheierea unor acorduri cu aceştia, în vederea furnizării de bunuri sau de servicii sau a execuţiei de lucrări în cadrul activităţii exercitate. Societatea cooperativă europeană (SCE) este constituită şi funcţionează conform Regulamnetului (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene.