Prefectul dă raportul pe… Internet!


nadolu_mircea2Prin serviciile de specialitate, prefectul Mircea Nadolu a elaborat și postat pe site-ul instituției un „Buletin de informare şi documentare” ce cu­prinde activitatea instituţiei desfăşu­rată pe parcursul anului 2012. Pentru a putea fi consultat de către per­soa­nele interesate, acest document este postat pe site-ul instituţiei, la adresa www.prefecturavalcea.ro, sec­țiunea Buletin informativ/Rapoarte, progra­me, strategii. Documentul conţine 103 pagini și a fost structurat pe nouă capitole ce vizează urmă­toarele as­pecte: garantarea respec­tă­rii legisla­ţiei şi verificarea legalităţii actelor emise sau adoptate de către auto­rităţile administraţiei publice locale; garantarea dreptului de pro­prie­tate; organizarea eficientă a pro­ce­selor electorale; asigurarea servi­ciu­lui de relaţionare cu publicul; mo­nitorizarea ser­viciilor publice decon­cen­trate; Ins­ti­t­uţia Prefectului – Jude­ţul Vâlcea de­vine un model de  reformare institu­ţională; desfăşurarea unor acţiuni de verificare şi control cu privire la respectarea legilor şi a Cons­tituţiei României; Instituţia Pre­fec­tului – Judeţul Vâlcea asigură o ges­tiune eficientă a propriilor resurse umane şi financiare; eficientizarea activităţii Serviciului Public Comunitar de Elibe­rare şi Evidenţă a Paşapoar­telor sim­ple, precum şi a Serviciului Public Co­munitar Regim Permise de Condu­cere şi Înmatriculare a Vehiculelor.