Plăţi către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală


agricultura5Un comunicat oficial de presă anun­ţă că Agenţia de Plăţi pentru Dez­voltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit deja 3,15 miliarde de euro către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), con­form cererilor de plată depuse şi auto­rizate, pentru a fi decontate de către APDRP. Din punctul de vedere al plă­ţilor efec­tua­te, au fost absorbite inte­gral alocă­rile financiare pentru anii 2008 (1,14 miliarde de euro) şi 2009 (1,5 miliarde de euro) fiind începute plă­ţile din alo­ca­rea financiară aferentă anu­lui 2010, care este în valoare de pes­te 1,4 de mi­liarde de euro. Astfel, în acord cu evo­luţia PNDR, atât din punct de ve­dere al angajării fondurilor europene, cât şi al plăţilor efective că­tre bene­ficiari, absorbţia fondurilor euro­pene acordate pentru dezvoltare ru­rală se încadrează într-un trend as­cendent.

„Fondurile europene nerambur­sa­bile sunt acordate României în baza unor alocări financiare anuale care sta­bilesc angajamentul financiar al Co­mu­nităţii Europene faţă de ţara noas­tră. Fiecare alocare financiară cu­prinde doar pentru anul respectiv an­ga­jamentul financiar maxim al Comu­ni­tăţii Europene pentru România şi pe­rioada de valabilitate a acestui anga­ja­ment. Aceste alocări financiare anuale trebuie cheltuite după regula „N+2” care specifică faptul că fiecare alocare anuala trebuie cheltuită în maximum 2 ani. De exemplu, alocarea anuala pen­tru anul 2008 trebuie cheltuită până la finele anului 2010, iar cea afe­rentă anului 2009 până la finele anului 2011. Beneficiarii PNDR – fermieri, procesatori, întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii publice locale, ONG-uri – au încheiat contracte de finanţare de peste 4,17 miliarde de euro. Din cele peste 43.000 de proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanţare, 2.000 de proiecte sunt în întregime finalizate, restul aflându-se în diferite etape de implementare.

Banii disponibili efectiv până în prezent, respectiv fondurile nerambur­sa­bile, acordaţi României de Progra­mul Naţional de Dezvoltare Rurală sunt de 9,7 miliarde de euro. Dintre aceş­tia, 7 miliarde sunt alocaţi pentru mă­surile de investiţii implementate de către APDRP, iar restul de 2,7 miliarde sunt pentru finanţarea unor măsuri de sprijin direct”, menţionează docu­men­tul amintit.