Ordin pentru scoaterea pajiştilor din circuitul agricol


Direcţia Agricolă informează că, recent, Ministerul Agriculturii a emis un ordin în care sunt precizate condițiile prin care se pot scoate pajiștile din circuitul agricol. Metodologia reglementează modul de întocmire, avizare și aprobare a documen­tațiilor necesare scoaterii devinitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiști permanente aflate în extravilanul localităților.

Pentru realizarea tuturor operațiunilor se va înfiinţa Registrului electronic al scoaterii din circuitul agricol/recuperării suprafețelor de pajiști permanente, la nivelul Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Potrivit documentului, pajiștile situate în extravilanul localităților, pe care se amplasează anumite construcţii  se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv în anumite condiții și cu avizele în funcție de suprafața lor. Astfel, pentru suprafețele de până la 100 ha, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiș­tilor din extravilan se aprobă prin decizie a directorului Direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza avizului Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și al avizului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dat, prin direcția de specialitate din cadrul acestuia, cu achitarea taxelor prevăzute de lege.

Pentru suprafețele de pajiști ce depășesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se dă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului funciar se face după aprobarea Hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii din circuitul agricol a suprafețelor de pajiști.