Miercuri dimineața, Ședință în „Parlamentul Vâlcii” pentru implementarea investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului orășenesc Bălcești”


Miercuri dimineață, în ajun de Sfânta Maria, legislativul județului este chemat pentru o ședință ordinară cu următoarea ordine de zi: aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 19 iulie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de IPJ Vâlcea, în trimestrul II/2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Acordului de Parteneriat nr. 17.126/11.735/13.12.2018 și încheierea unui nou Acord de Parteneriat, între UAT Comuna Vlădești și UAT Județul Vâlcea, pentru implementarea investiției “Complex servicii balneare în comuna Vlădești”, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Orașul Bălcești și UAT Județul Vâlcea, pentru implementarea investiției “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului orășenesc Bălcești, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, precum și a bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești, din veniturile proprii ale acestuia, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 116 din 30 decembrie 2016, privind aprobarea documentației tehnico – economice faza: Studiu de fezabilitate “Montare module de epurare containerizate și înlocuire cămine de vizitare și rețele de canalizare incinta – Spitalul de Psihiatrie Drăgoești”, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJ Vâlcea nr.18 din 7 februarie 2014, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la ADI “APA VALCEA” să aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației conform modificărilor impuse de OUG nr.57/2019, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze în numele și pe seama asociaților actele adiționale menționate, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la ADI pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației conform modificărilor impuse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze în numele și pe seama asociaților actele adiționale menționate, Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de selecție pentru cinci membri în CA al RAJDP Vâlcea și aprobarea Scrisorii de așteptări, Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de selecție, stabilirea criteriilor de selecție, întocmirea profilului Consiliului de Administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru selecția administratorilor la RAJDP Vâlcea, Diverse.