Manualul fermierului modern


Orice fermier a auzit deja de faptul că legislaţia naţională prevede şi anumite condiţii de confort şi bunăstare pentru animale. Contrar mentalităţilor ancestrale de la sat, dobitoaca din bătătură nu mai poate fi tratată oricum şi în orice condiţii, legea impunând criterii clare, dar şi sancţiuni pentru cine nu se pune la zi.

În acest sens, APIA Vâlcea ne-a pus la dispoziţie un material cât se poate de amănunţit cu privire la detaliile pe care trebuie să le aibă în vedere un fermier modern:

„Sănătatea animalelor presupune bunăstarea acestora, un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalităţii, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viaţă a acestora.

Sănătatea animalelor înseamnă asigurarea spaţiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor anima­lelor, monitorizarea computerizată a fac­torilor de microclimat, a ventilaţiei, a consumului de furaje şi de apă şi apli­carea programelor de profilaxie a bolilor etc.

În general, animalelor trebuie să li se asigure cinci libertăţi fundamentale: Libertatea faţă de senzaţiile de foame şi de sete – animalele trebuie să aibă acces nelimitat la apa proaspătă şi la o hrană adecvată pentru a-şi menţine starea de sănătate; Libertatea faţă de disconfort – animalele trebuie să aibă un mediu de viaţă adecvat, care să includă un adăpost şi o zonă confortabilă de odihnă; Libertatea faţă de durere şi boală – animalelor trebuie să li se asigure un diagnostic rapid şi un tratament adecvat; Libertatea de a-şi exprima compor­tamentul natural – animalelor trebuie să li se ofere spaţiu suficient şi compania animalelor din aceeaşi specie; Libertatea faţă de teamă şi stres – animalele trebuie tratate într-un mod care să nu le provoace suferinţe psihice.

Pentru o evaluare realistă a bunăstării animalelor, este necesară efectuarea de măsurători cu privire la nivelul producţiei, comportament, anatomie, fiziologie, starea de sănătate şi imunitate, dar şi alte elemente precum: impactul asupra mediului cu referire la sol, apă, aer; starea de sănătate şi siguranţa angajaţilor şi a lucrătorilor; economicitatea fermei; sistemul de producţie; interacţiunile comunitare ale exploataţiei (în legătură cu poluarea sau alţi factori); comerţul internaţional.

Protecţia şi bunăstarea animalelor de interes economic, sunt reglementate prin acte normative specifice pentru fiecare specie, emise de A.N.S.V.S.A. transpuse din legislaţia U.E. şi care stabilesc standarde minime pentru pro­tecţia acestora: Ordin 13/2008 animale ţinute pentru scopuri zootehnice; Ordin 75/2005 privind protecţia animalelor de fermă; Ordin 72/2005 standarde minime pentru protecţia viţeilor; Ordin 202/2006 standarde minime pentru protecţia porcinelor; Ordin 73/2005 înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare; Ordin 30/2010 normele minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne; Ordin 42/2010 pentru modificarea normei privind standardele minime pen­tru protecţia găinilor ouătoare, apro­bată prin Ordinul nr. 136/2006; Ordin 20/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de monitorizare a standardelor de mi­cro­climat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor.

Prin implementarea normelor de bunăstare, crescătorii de păsări şi porci, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale cons­tituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, sau per­­soane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de produ­cători recunoscute, pot beneficia, din bugetul M.A.D.R, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de o susţinere financiară prin acordarea de subvenţii.

Pe lângă forma de organizare, crescătorii de păsări şi porcine, au obligaţia: să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie sau să fie înregistraţi sanitar veterinar, după caz; să fie înregistraţi în Registrul agricol şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor deţinând un cod de exploataţie; să îşi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice prin care se asigură bunăstarea păsărilor sau bunăstarea şi protecţia porcinelor, după caz; să respecte normele sanitare veterinare de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi păsări şi de la animale la om.

Respectarea normelor privind pro­tec­ţia şi bunăstarea animalelor, este per­ma­nent monitorizată de personalul de spe­cialitate din cadrul Direcţiilor Sanitare Ve­terinare şi pentru Siguranţa Alimen­te­lor, prin controale periodice la  exploa­ta­ţiile comerciale şi exploataţii comerci­ale de Tip A cu animale şi păsări, con­troa­le în exploataţii non-profesionale de la gos­podăriile populaţiei, controale în târ­guri, la abatoare şi controale în trafic, urmă­rindu-se respectarea normelor de bio­se­cu­ritate, de protecţie şi bunăstare a ani­malelor şi păsărilor, respectiv a con­diţiilor de cazare, densitate, microclimat, asigu­ra­rea hranei şi a apei potabile în con­diţiile de iarnă, cu temperaturi scăzute, şi de vară în perioada cu temperaturi ca­ni­culare, precum şi în timpul transportului şi a sacrificării.”