Kogălniceanu II, gata de atac


CCI Vâlcea anunţă că, Ministerul de Finanţe a elaborat proiectul de OUG care va duce la demararea programului Kogăl­ni­ceanu II, iar procedurile vor fi asemănă­toare celor din programul Prima Casa, iar marja la credite nu va depăşi cu 4 p.p. dobânda Robor.

Altfel, garanţia FNGCIMM este necon­di­­ţio­nată, în sensul că dacă IMM-ul nu plă­teşte în cadrul graficului de rambursare, la solicitarea băncii ei sunt obligaţi să facă plă­ţile.

Potrivit proiectului, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor creditoare care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite potrivit Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului ( 90% din companiile definite ca IMM nu sunt şi microîntreprinderi, astfel încât Programul s-ar putea sa nu le vizeze si pe acestea!)

Faţă de Programul Mihail Kogălni­cea­nu, s-a urmărit scurtarea timpului necesar acordării finanţărilor garantate de stat şi un acces mai rapid al IMM-urilor la capitalul de lucru. De asemenea,  programul ţinteşte IMM-urile care au un business sustenabil şi a căror activitate are un efect multiplicator mai mare în economia reală.

Programul va fi disponibil pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maxim 24 luni şi garantarea creditului de către stat, în procent de maxim 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.

Programul vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de credite desti­nate finanţării capitalului de lucru, cu posi­bilitatea prelungirii pe o perioadă de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG.

Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizat pentru refinan­ţa­rea altor credite în derulare ale benefi­ciarului. Având în vedere experienţa institu­ţiilor de credit în acordarea de facilităţi de cre­ditare similare s-a prevăzut în cadrul cri­te­riilor de eligibilitate, obligaţia I.M.M.-urilor de a prezenta instituţiei de credit finan­ţa­toare garanţii colaterale pentru cel puţin 50% din valoarea creditului.

Întrucât garanţia acoperă maxim 50% din principal s-a prevăzut obligaţia de a cons­titui o ipotecă mobiliară asupra sol­du­rilor creditoare ale tuturor conturilor des­chise la banca finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate.

Acţionarii sau asociaţii IMM-ului finan­ţaţi, cei care deţin cel puţin 50% din ca­pita­lul social al beneficiarului, precum şi între­prin­zătorului -persoană fizică orga­ni­za­toare de activităţi economice, vor semna o garan­ţie personală pentru creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune.