Joi, 30 aprilie: Consiliul Județean se întrunește pentru rectificarea bugetului propriu


La apelul președintelui Constantin Rădulescu (foto), legislativul vâlcean se adună, pe valurile Internetului, pentru o ședință ordinară cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 9 aprilie 2020, Informare privind activitatea desfășurată de președintele CJ Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul I 2020 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Neacșu Elena-Daniela, precum și cooptarea acesteia în Comisia juridică, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Stănculescu Victor-George, precum și vacantarea locului de consilier județean, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Vâlcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor în vederea finanțării lucrărilor de consolidare la conducta de apă potabilă din fontă Dn 350 mm, bun proprietate publică al Județului Vâlcea, aflat în folosință S.C. APAVIL S.A., în valoare totală de 281.567,33 lei (236.611,20 lei + TVA 44.956,13 lei), Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preșcolarilor și elevilor de pe raza județului Vâlcea și a măsurilor educative aferente, în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, potrivit prevederilor HG nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea, Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: „Documentație de avizare a lucrărilor de interventie”, pentru obiectivul de investiții „Refacere fundație drum și structură rutieră, precum și amenajări hidro DJ 678 D Galicea-Nicolae Bălcescu, pct. Tupani-Dicu, comuna Nicolae Balcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „Cale acces stație de epurare și amenajare trotuar cu rigole la pavilionul 3, în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoești”, Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării activităților de evidență a persoanelor din localitățile județului Vâlcea la Serviciile Publice Locale de Evidență a Persoanelor, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate de unitățile de cult din Județul Valcea, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și actiunile organizate în domeniul cultural, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele sportive de utilitate publică, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă, de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul de promovare și dezvoltare a turismului local, Diverse.