În şedinţa de astăzi a Consiliului Local se stabileşte bugetul Pieţe Prest şi ETA


Astăzi, la ora 11.00, consilierii locali sunt convocaţi în şedinţa ordinară a lunii februarie. Iată ordinea de zi: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezulta­telor inventarierii generale a ele­men­telor de natura activelor, dato­riilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2014 şi aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea exe­cu­ţiei bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ şi institu­ţiilor de cultură pe anul 2014; raport şi proiect de hotărâre privind apro­ba­rea bugetului autofinanţat al uni­tăţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea exe­cu­ţiei de casă pe anul 2014 pentru contul „50.04 – Disponibil în regim extrabugetar, schema de plată SAPS”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii PIEŢE PREST SA; raport şi proiect de hotărâre pri­vind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al societăţii ETA SA; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bu­ge­tului de venituri si cheltuieli al Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea docu­men­taţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de in­ves­tiţii „Sens giratoriu la intersecţia stră­zii Republicii cu strada Dece­bal”; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile-terenuri în domeniul public al muni­ci­piului; raport şi proiect de hotărâre pri­vind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al statului – Ministerului Economiei, Comer­ţu­lui şi Turismului, concesionat Com­paniei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, în domeniul public al municipiului şi administrarea Consiliului Local; raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru repartizarea spaţiilor temporare de locuit rămase disponibile în cămin G320, sc.B; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regu­la­mentului de organizare şi func­ţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanis­tic de Zonă „Zonă de servicii”, stra­da Ferdinand nr. 38; raport şi pro­iect de hotărâre privind apro­barea evaluării activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2014, precum şi a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, fi­nan­ciare şi materiale necesare ges­tionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asisten­ţi­lor personali ai persoanelor cu han­dicap grav (iulie – decembrie 2014); raport şi proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezen­tan­tului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Rm. Vâlcea” să ceară încetarea activității aso­cia­ţiei; raport şi proiect de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de Dez­voltare Intercomunitară „Zona Me­tro­politană Turistică Râmnicu Vâl­cea”; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participaţiune cu S.C Intermedia SRL; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea derulării unei proceduri prevăzute în con­trac­tul de sprijin pentru proiect, în­cheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, Societatea Apavil SA şi Banca Europeană pentru Recons­truc­ţie şi Dezvoltare; raport şi pro­iect de hotărâre privind modi­fi­carea denumirii obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Cen­trală” în „Amenajare Piaţa Cen­trală; informare cu privire la raportul de activitate la data de 31.12.2014 al Asociaţiei de Dez­vol­tare Inter­co­munitară „Zona Metro­po­litană Rm. Vâlcea”; informare privind stadiul derulării proiectului „Extinderea şi reabilitarea in­fra­struc­­turii de apă şi apă uzată în ju­deţul Vâlcea”, derulat de Apavil SA; prezentarea deciziilor Curţii de Conturi referitoare la controlul efec­tuat la Pieţe Prest SA şi municipiul Râmnicu Vâlcea.