ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI


OAMGMAMR – Filiala Vâlcea a început eliberarea avizelor de libera practica pentru anul 2023, conform Hotărârii Consiliului Național nr. 5/11.03.2020, începând cu data de 01 octombrie 2022. Asistenții care nu au făcut deja acest demers se pot adresa în continuare OAMGMAMR – Filiala Vâlcea, ținând cont de aspectele prezentate mai jos:
Notă: Avizul anual se elibereaza la cerere, la data începerii activitatii profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul urmator.
În vederea obtinerii avizelor, asistentii medicali se vor prezenta la sediul OAMGMAMR – Filiala Vâlcea, cu următoarele documente:
• asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul calendaristic pentru care se solicita avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevazuta legal pentru locul de munca în care solicitantul exertcita profesia de asistent medical/moașă (în copie);
• dovada plată cotizațe: fluturaș de salariu – în cazul asistenților medicali la care se reține cotizația pe statul de plată, deoarece au existat multe cazuri în care unitatea, din varii motive, nu a efectuat reținerea cotizației pe stat, iar asistenții medicali respectivi au avut de achitat sume restante, semnificative. In cazul în care nu se retine cotizatia de către angajator, plata acesteia se poate face la sediul Filialei, cu cardul, sau la Cec Bank pe baza unei delegatii eliberate de Filială;
• certificatul de membru în original, întrucât acesta este documentul în baza căruia asistentii medicali sunt autorizati să exercite profesia; se solicită acest document intrucat au existat cazuri în care certificatul de membru a fost pierdut, context în care se impune declararea ca nul a acestuia, și eliberarea unui duplicat;
• cartea de identitate, în vederea actualizarii Registrului Unic Național, în ceea ce privește seria și numarul de buletin, dar si numele asistentului medical si adresa acestuia (căsătorie, divorț, schimbare de domiciliu). Înregistrarea corecta a acestor date, este esențiala pentru eliberarea conformă a adeverințelor de participare la concurs, certificatelor de status profesional curent, a adeverințelor de malpraxis, dar și a altor tipuri de documente.
Raport per salariat extras din Revisal, semnat si stampilat, care să nu depășească 7 zile de la data emiterii (în original). Acesta se solicita pentru:
• verificarea locului de muncă, întrucât avizul se eliberează doar asistentilor medicali care profesează în domeniu, existând multe cazuri în care acesta este solicitat si de cei care nu sunt în activitate;
• verificarea încadrării corecte a asistenților medicali: în foarte multe cazuri, analiza extraselor din Revisal a evidențiat încadrări eronate atat din punct de vedere al specialitatilor deținute (de ex., asistent medical generalist in loc de asistent medical de farmacie sau de obstetrică-ginecologie), cât și al nivelului de studii (ex. studii superioare, în loc de studii medii);
• identificarea eventualelor modificări intervenite în derularea contractului individual de munca: suspendare (ex. concediu crestere copil, concediu fara plată etc), încetare contract, înregistrare contract de munca nou.
De asemenea, pentru eliberarea avizului de libera practică, este necesara realizarea numarului minim de credite de educatie profesionala continua, conform normelor legale in vigoare.
În cazul membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus şi celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării şi a îndeplinirii tuturor cerinţelor legale.
Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical fără aviz anual revine membrului OAMGMAMR în cauză şi angajatorului.
În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul si supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă si respectiv a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR – Filiala Vâlcea este operator de date cu caracter personal si prelucrează următoarele date ale asistentilor medicali: nume, prenume, cod numeric personal, seria si numărul actului de identitate, data nașterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.
OAMGMAMR – Filiala Vâlcea, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația să solicite informațiile enumerate mai sus, direct asistenților medicali care, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016, și-au exprimat acordul fără echivoc, pentru prelucrarea acestora, în scopul pentru care au fost solicitate.
Biroul Consiliului Județean al O.A.M.G.M.A.M.R – Filiala Vâlcea