Fondurile pentru agricultura ecologică, pe plus


• MADR  a alocat fonduri care au crescut cu 41% la producţia vegetală şi 79% la producţia animalieră

Plăţile pentru agricultura ecolo­gică se majorează cu 41% la pro­duc­ţia vegetală şi cu 79% la cea ani­ma­lieră, în urma recalculării plăţile anu­a­le suplimentare maxime/exploataţie, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Recalcularea plăţilor a fost determinată de faptul că, în urma controlului efectuat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul de beneficiari eligibili a fost mai mic decât cel estimat. În acest context, excedentul de 981.400 euro s-a realocat cu menţinerea valorilor procentuale iniţiale de alocare, astfel încât, în funcţie de numărul de bene­ficiari eligibili, plăţile cresc cu 41% la producţia vegetală şi 79% la pro­duc­ţia animalieră. Executivul a adoptat, miercuri, o Hotărâre de Guvern care vizează absorbţia întregului buget de 3,098 milioane euro, alocat din FEGA, plăţilor suplimentare aferente exploa­taţiilor aflate în perioada de con­versie în anul 2010. Potrivit MADR, prin această decizie s-a modificat şi completat Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acor­darea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură eco­logică. Hotărârea Guvernului a intro­dus unele modificări şi com­ple­tări referitoare la suprafeţele agricole eligibile, definirea mai clară a certi­ficatului de conformitate (document de confirmare a conversiei) şi la sta­bilirea perioadei de depunere a cere­rilor pentru anul 2011. Astfel, cererile se pot depune în intervalul 1 septem­brie – 15 octombrie 2011 iar elibera­rea documentelor justificative de către organismele de inspecţie şi certificare se va face până la data de 15 octombrie 2011.

Această măsură a fost propusă pentru a se putea da posibilitatea unui număr cât mai mare de beneficiari de a accesa ajutorul financiar şi de a-şi completa docu­men­­taţia necesară în termenul sta­bilit. În consecinţă, această situaţie a determinat şi modificarea termenului de efectuare a controlului la faţa locu­lui, care va începe la data de 1 noiem­brie 2011. De asemenea, s-a men­ţionat faptul că ajutorul specific se acordă numai pentru limitele peri­oa­delor de conversie, stabilite în con­formitate cu reglementările UE, pentru fiecare categorie de producţie vegetală, creşterea animalelor sau apicultură şi nu se va acorda în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie.  La începutul acestei luni, APIA a anunţat că a efectuat plăţile aferente ajuto­rului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), suma totală plătită beneficiarilor fiind de peste 2,113 milioane euro. Conform unui comunicat al APIA, din totalul sumei plătite, 1,823 milioane euro au fost alocate pentru un număr de 791 exploataţii din producţie vegetală şi 290.260 euro pentru un număr de 276 exploataţii din domeniul creşterii animalelor. Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulte­rioare, ajutorul specific a fost acordat pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura con­ven­ţională la agricultura ecologică, nu­mită perioadă de conversie, cu obligativitatea menţinerii exploataţiilor în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani. România a exportat, în 2010, produse bio în va­loare de 150 milioane de euro, în timp ce importurile din aceeaşi cate­gorie s-au ridicat la 35 milioane de euro.