Declaraţii fiscale privind contribuţiile sociale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea infor­mea­ză că, în contextul transferării competenţei de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizi­ce, începând cu 1 iulie 2012,de la casele de asigurări socia­le la ANAF, în baza prevederilor OUG nr. 125/2011 privind modificarea Codului Fiscal, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429/28.06.2012, a fost publicat Ordinul preşe­din­telui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 891/25.06.2012 pentru aprobarea formularelor 610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, şi 620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănă­tate”.

Cele două formulare se emit de organul fiscal teritorial în raza căruia contribuabilii au domiciliul fiscal.

De asemenea, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427/27.06.2012, a fost publicat Ordinul ministrului Fi­nan­ţelor Publice nr. 882/25.06.2012 privind stabilirea terme­nu­lui de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sis­te­mul public de pensii. Astfel, potrivit acestui act normativ, for­mularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la siste­mul public de pensii” se completează şi se depune de urmă­toa­rele categorii de contribuabili:

– întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

– membrii întreprinderii familiale;

– persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

– persoanele care realizează venituri din profesii libere;

– persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. Termenul de depunere este:

– 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, pentru contribuabilii care sunt deja înfiinţaţi;

– în 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru cei care se înfiinţează după 1 iulie 2012.