Creşterea operativităţii în procedura rambursării TVA


Direcţia Generală a Finanţelor Pu­blice Vâlcea informează că, prin Ordi­nul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.017/2011 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambur­sare, care a modificat Ordinul minis­trului Finanţelor Publice nr. 263/2010, publicat în Monitorul Oficial al Ro­mâ­niei, Partea I, nr. 362/24.05.2011, au fost stabilite măsuri pentru creşterea operativităţii în procedura rambursării taxei pe valoarea adăugată (TVA).

În documentarul fiscal de mai jos, prezentăm sintetic procedura rambur­să­rii TVA cu noile modificări aduse.

Determinarea sumei negative a TVA şi a sumei de plată a taxei

Suma negativă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în perioada de raportare reprezintă excedentul rezultat în situaţia în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Le­gea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) cu modificările şi completările ulterioare, deductibilă într-o perioadă fiscală, este mai mare decât taxa colectată pentru ope­raţiuni taxabile.

Suma negativă a taxei cumulată, se deter­mină prin adăugarea la suma nega­tivă a taxei rezultată în perioada fiscală de ra­portare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fis­cale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat şi a diferenţelor negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adău­garea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bu­ge­tul de stat, până la data depunerii de­con­tului de taxă, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare şi a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

După determinarea TVA de plată sau a sumei negative a taxei pentru opera­ţiu­nile din perioada fiscală de raportare, per­soanele impozabile trebuie să efectueze re­gularizările de taxă, prin decontul de TVA.

Important! Prin decontul de TVA, per­soanele impozabile trebuie să deter­mi­ne diferenţele dintre suma negativa a taxei cumulată şi cea de plată cumulată, care reprezintă regularizările de taxă şi sta­bilirea soldului taxei de plată sau a sol­du­lui sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de ra­por­tare. Dacă suma negativă a taxei cu­mu­lată este mai mare decât taxa de plată cu­mulată, rezultă un sold al sumei nega­ti­ve a taxei în perioada fiscală de raportare.

Solicitarea dreptului de rambursare a TVA

Persoanele impozabile, înregistrate nor­mal în scopuri de TVA, pot solicita ram­bur­sarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bi­fa­rea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind şi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită ram­bur­sarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în decontul de taxă al perioadei fiscale următoare.

Procedura de rambursare are ca scop final încadrarea fiecărei persoane im­p­ozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcţie de comportamentul său fiscal pre­cum şi în funcţie de riscul pe care aceas­ta îl prezintă pentru administraţia fis­cală şi de asemenea rezolvarea cu opor­tu­nitate a cererilor de rambursare a TVA.

Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, la unitatea fiscală de care aparţine, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin sistemul electronic naţional, la termenele prevăzute de CF.

Persoana impozabilă poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea preve­de­rilor art. 116 din Codul de Procedură Fis­cală (CPF), stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ.

Atenţie! Se supun procedurii de solu­ţio­nare numai deconturile cu sume nega­tive de TVA cu opţiune de rambursare de­pu­se în cadrul termenului legal de depu­nere. Persoanele impozabile care depun ast­fel de deconturi, după expirarea terme­nului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

Solicitările de rambursare se soluţio­nea­ză, în ordinea cronologică a înre­gis­trării lor la unitatea fiscală, în termenul prevăzut la art. 70 din CPF, respectiv de 45 de zile de la înregistrare.

Termenul legal de soluţionare se pre­lun­geşte, în cazul analizei documen­ta­re efec­tuate de unitatea fiscală cu peri­oa­da cu­prinsă între data emiterii înştiinţării pen­tru prezentarea documentelor solici­ta­te şi data prezentării documentelor la uni­ta­tea fiscală, potrivit art. 70 alin. (2) din CPF.

Observaţie: nu poate fi solicitată rambur­sarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl pre­zintă fiecare persoană impozabilă, astfel:

– în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de ram­bursare a TVA;

– în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu – cu analiză documentară;

– în cazul deconturilor de TVA cu risc fis­cal mare – cu inspecţie fiscală antici­pată;

Important! Deconturile cu sume ne­ga­­tive de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi se soluţionează prin emiterea de­ciziei de rambursare în termen de ma­xim 5 zile de la data depunerii decontului.

Alte precizări

Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA de­pu­se de persoanele impozabile care soli­cită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care unităţile fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului Finan­ţe­lor Publice nr. 1899/2004 pentru apro­ba­rea Procedurii de restituire şi de rambur­sa­re a sumelor de la buget, precum şi de acor­dare a dobânzilor cuvenite contri­bua­bililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.

Pentru creşterea operativităţii în pro­cedura restituirii TVA, prin Ordinul minis­tru­lui Finanţelor Publice nr. 2.017/2011 a fost instituită posibilitatea emiterii Deciziei de rambursare a TVA pentru deconturi cu sume negative de TVA încadrate la risc fiscal mare fără inspecţie fiscală pentru TVA care provine din perioade fiscale pen­tru care taxa a fost deja supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.

Dacă întreaga sumă negativă de TVA solicitată la rambursare sau doar parte din ea provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, unitatea fiscală emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea de TVA aferentă perioadelor şi sumelor respective, urmând ca taxa solicitată la rambursare din perioade neverificate sau verificate dar pentru care nu s-a emis decizie de nemodificare a bazei de impunere, să facă obiectul inspecţiei.

De asemenea prin actul normativ menţionat mai sus s-a prelungit de la 2 la 4 ani perioada în care inspecţia fiscală va efectua controlul ulterior în cazul ram­bursărilor de TVA atât pentru contribuabilii mici cât şi pentru cei mijlocii şi mari.

*

Baza legală: art. 147 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ordinele ministrului Finanţelor Publice nr. 263/2010 şi 2.017/2011.