CNAS, în coordonarea Ministerului Sănătății


Ministerul Sănătății Publice va avea rol de coordonator al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în condițiile păstrării autonomiei CNAS și a statutului de ordonator principal de credite. Toate acestea au fost anunțate de către mi­nistrul Ladislau Ritli, în baza unui co­municat de presă. În acest sens, Gu­vernul a aprobat o ordonanță de urgență care modifică și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Mai precis, Ministerul Sănătății va avea rol de coordonator al CNAS în aplicarea politicilor, programelor guver­na­mentale din sănătate, o corelare a politicilor naționale realizate de MSP cu politicile financiare  ale serviciilor de să­nă­tate. Ministerul sănătății va emite aviz pen­tru proiectul de buget de venituri și cheltuieli al CNAS, rectificarea buge­tu­lui, planul de activitate și raportul anu­al, sta­tutul. De asemenea, CNAS va ra­por­ta sau va prezenta rapoarte trimestriale sau anuale Ministerului Sănătății.