Centrul Zonal al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă Râmnicu-Vâlcea: perfecţionare profesională privind comunicarea externă


Administraţia Judeţeană a Finan­ţelor Publice Vâlcea informează că, în perioada 23 septembrie – 25 octom­brie, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâl­cea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, Agenţia Naţională de Adminis­trare Fiscală organizează cursul de perfecţionare cu tema „Comunicarea externă”.„Modulul este parte com­ponentă a proiectului „Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta – premisă a eficientizării sistemului de colec­tare a veniturilor publice” care este finanţat din fonduri structurale pentru Programul Operaţional Dez­vol­tarea Capacităţii Administrative. „Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea capacităţii de co­municare a instituţiei prin dezvol­ta­rea reţelei de comunicatori la nive­lul aparatului central şi teri­torial al ANAF în vederea promovării mesa­jului public şi imaginii instituţiei. Gru­pul ţintă îl constituie funcţio­narii cu atribuţii în domeniul comu­nicării externe şi anume funcţionari publici din structurile de comu­nicare şi relaţii publice, precum şi din structurile de asistenţă a con­tribuabililor. Programul activităţilor care se vor desfăşura în cadrul Centrului Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă este conceput pe parcursul a 5 se­siuni a câte 5 zile, cu 6 ore de ins­truire/zi. În prima serie, începând cu luni, 23 septembrie, vor fi ins­truiţi reprezentanţi ai administra­ţiilor judeţene ale finanţelor pu­blice: Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Dolj şi Gorj, dezbaterile fiind moderate de formatori ai ANAF. Agenda de lucru a primei reuniuni, între altele, cuprinde: elemente de comunicare instituțională și rela­țiile publice; elaborarea și imple­men­tarea unei strategii de comuni­care; gestionarea eficientă a comunicării externe instituționale; tehnici de succes în comunicare scrisă în relația cu mass-media; co­municarea prin canale tradiționale și comunicarea electronică etc. În cadrul acestui proiect, o impor­tanţă deosebită este acordată aplicațiilor practice, care vizează, în special, situațiile de comunicare organizațională din perspectiva analizei tranzacționale și a profilul personal, precum şi situațiile de negociere în context organizațional și personal” – a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, şeful AJFP Vâlcea.