Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea – ANUNȚ CONTRACTARE APRILIE 2022


În atentia FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

Avand in vedere:

 • Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 422/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,
 • Ordinul comun MS/CNAS pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia,
 • Aplicabilitatea prevederilor Hotărârii de Guvern 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2022,
 • Adresele CNAS nr. DG 941/25.03.2022 și P2550/30.03.2022,
 1. Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea încheie, până la data de 31.03.2022, ACTE ADIȚIONALE la contractele aflate în derulare în anul 2022 pentru prelungirea termenului de derulare a relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate etc.). Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.
 2. Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea aduce la cunoștință furnizorilor noi care doresc intrarea în relație contractuală cu CAS Vâlcea începând cu data de 01.05.2022, că în perioada 1 – 30 aprilie 2022 se va desfășura contractarea pentru următoarele domenii de asistență medicală:
 1. ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ (medicină de familie):
 2. Asistență medicală AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE, INCLUSIV PENTRU SPECIALITATEA MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE, acupunctură și îngrijiri paliative
 3. Asistență medicală – MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN BAZE DE TRATAMENT
 4. ASISTENȚA MEDICALĂ DENTARĂ
 5. Asistență medicală AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE
 6. CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU ȘI ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
 7. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU și ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
 8. MEDICAMENTE cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
 9. DISPOZITIVE MEDICALE
 1. UNITĂȚI SANITARE CU PATURI

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii  APRILIE 2022contractele urmând a fi întocmite de către CAS Vâlcea şi semnate de către ambele părți până la data de 30.04.2022, fiind stabilit următorul calendar de contractare:

Transmiterea în format electronic de către furnizori a documentelor în vederea contractării (înregistrarea cererilor de intrare în relații contractuale cu CAS Vâlcea însoțite de documentele necesare încheierii contractului) pe adresele de email dedicate fiecărui domeniu de asistență medicală

7 – 8 aprilie 2022

Verificarea eligibilității documentelor transmise de către furnizori în vederea contractării

11 – 12 aprilie 2022

Afișarea listelor cu furnizorilor admiși / respinsi pentru contractare la sediul CAS Vâlcea și pe pagina web a CAS Vâlcea www.casvl.ro

12 aprilie 2022

(până la orele 17,00)

Depunerea contestațiilor la registratura CAS Vâlcea / electronic pe adresa casvl@casvl.ro.

13 aprilie 2022

( până la orele 17,00)

Afișarea rezultatului contestațiilor la sediul CAS Vâlcea și pe pagina web a CAS Vâlcea www.casvl.ro

14 aprilie 2022

(până la orele 17,00)

Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale pe toate domeniile de asistență medicală

15 – 30 aprilie 2022, (până la orele 12,00)

            Informații privind procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor, pe domenii de asistență medicală, precum si formularele tipizate, se regasesc pe site-ul institutiei, http://www.casan.ro/casvl/, secțiunea INFORMAȚII pentru FURNIZORI/ Contractare – 2022.

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de email dedicate fiecăruia dintre domeniile de asistență mai sus menționate.

DIRECTOR GENERAL, ec.  Alin Costinel VOICULEȚ