Biblioteca Antim Ivireanul și-a prezentat planurile pentru 2015


REMUSVineri, 12 decembrie 2014, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a avut loc o întâlnire cu ong-urile din Râmnicu Vâlcea. Scopul acesteia a fost dialo­gul despre proiectele şi programele anului 2015, precum şi realizarea unor parteneriate în derularea lor. La eveniment au participat reprezentanţi din partea Forumului Cultural al Râmnicului, Crucii Roşii Vâlcea, Ligii Femeilor Creştin – Ortodoxe, Asociaţiei Culturale „Irina Şaţchi”, Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”, Asociaţiei „Zâmbete Colorate”, Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, Fundaţiei „Casa Cărţii, precum şi şefii de servicii ai Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. Conf. univ. dr. Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii, a evidenţiat importanţa parteneriatelor dintre instituţii, unele devenite deja tradiţionale, precum şi importanţa atragerii de noi actori care pot să manifeste o atitudine construc­tivă în spaţiul public, fie că este vorba de sfera culturală sau de cea cu ca­rac­ter social. De asemenea, a fost evidenţiată importanţa volunta­ria­tu­lui, foarte bine conturat în activităţile şi proiectele Bibliotecii, dar şi în cea a unora dintre ong-urile prezente, necesitatea consolidării parteneri­a­tu­lui public – privat în accesarea de pro­iec­te cu finanţare europeană. Tuturor participanţilor le-a fost prezentată oferta cu proiectele şi pro­gramele instituţiei de cultură aferente anului 2015.
• Programul “Identitatea mea în biblioteca digitală” – un program de anvergură, estimat să se desfăşoare pe o perioadă de 4 ani şi care vizea­ză înscrierea bibliotecii în climatul tehnologic actual prin  crearea unei baze de date care va conţine unităţi de bibliotecă digitizate, accesibilă în mediul online, ceea ce va permite înscrierea bibliotecii ca deţinător de informaţie digitală atât în colecţiile bibliotecii naţionale virtuale, cât şi în Biblioteca Digitală Europeană;
•Programul “Conştiinţa aparte­nen­ţei la valorile europene” – pro­gram care vizează organizarea şi des­fă­şurarea de evenimente cultural-educative care să marcheze zilele naţionale ale statelor membre UE, precum şi celebrarea unor zile cu semnificaţii culturale internaţionale. Prin acest program, ne dorim să contribuim la formarea conştiinţei apartenenţei la un spaţiu comun de cultură şi civilizaţie, dar şi să creştem interesul cetăţenilor pentru proble­mele UE şi implicit poziţia României;
• Pe parcursul anului 2015, continuă derularea proiectelor cu finanţare europeană ale instituţiei Centrul “Europe Direct” , “Books Like Acting”, “Click to Career”; proiectele se desfăşoară în contextul con­cep­tu­lui de educaţie permanentă, în parte­ne­riat cu instituţii de profil din Suedia, Polonia, Spania, Italia, Turcia. Prin aceste proiecte urmărim creşterea interesului pentru lectură, creşterea numărului de utilizatori virtuali şi, nu în ultimul rând, creşterea vizibilităţii insti­tuţiei şi formarea unei identităţi proprii ca organizaţie care derulează proiecte cu finanţare europeană;
• Programul editorial  “Promovarea scriitorilor locali”  vizea­ză asumarea rolului bibliotecii, de sus­ţi­nător şi promotor al valorilor cul­turale locale. Programul îşi propune tipărirea/reeditarea (sub egida biblio­te­cii) lucrărilor unor personalităţi lo­ca­le, precum şi lansarea volumelor tipărite/reeditate în cadrul unor evenimente culturale care să reu­neas­că diverse categorii de public;
• Programul “Patrimonium” vizează valorificarea şi promovarea fondului de carte al bibliotecii precum şi promovarea valorilor culturale lo­cale şi naţionale prin organizarea şi des­făşurarea unor manifestări cultural-artistice deja consacrate (ex.: Eminesciana, Salonul de etno­lo­gie şi folclor, Ziua Iei, Ziua drapelului, Ziua naţională a României ş.a.);
• Colaborări şi înfrăţiri – vizite de documentare, schimburi de expe­ri­en­ţă, simpozioane, mese rotunde – pre­su­pune organizarea şi desfăşurarea de activităţi axate pe schimbul de bune practici, împărtăşirea experi­en­ţelor profesionale în scopul dobândirii de noi cunoştinţe/competenţe şi în egală măsură consolidarea coope­ră­rii naţionale şi internaţionale;
• Atelierul de vacanţă – program cu caracter permanent, oferit anual, timp de o lună, pe perioada vacanţei de vară, copiilor şi adolescenţilor din comunitatea locală şi nu numai. Programul cuprinde activităţi infor­ma­le de învăţare şi recreere şi vi­zea­ză consolidarea percepţiei bibliotecii ca centru de educaţie şi loisirs, ca o alternativă a activităţilor extraşcolare şi de vacanţă.
• Târgul de carte pentru copii şi  tineret – eveniment desfăşurat anual, la începutul lunii decembrie, prin intermediul căruia ne dorim să creştem interesul publicului tânăr pentru carte şi lectură ca sursă de formare intelectuală. Târgul reuneşte edituri şi difuzori de carte din comunitatea locală şi nu numai;
•Manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice cu conţinut divers (ani­ver­sări, evocări şi sărbătoriri, lansări de car­te, expoziţii de artă plastică, verni­sa­je, expoziţii fotografice, spec­ta­co­le,  prezentări de documente şi con­cur­suri) care vizează consolidarea funcţiei de centru cultural a bibliotecii, creş­terea numărului de vizite la biblio­tecă prin colaborarea cu artişti crea­tori de prestigiu naţional şi interna­ţional;
•Sărbători creştin-ortodoxe – orga­nizarea şi desfăşurarea de evenimente culturale în scopul promovării şi menţinerii interesului pen­tru tradiţiile şi obiceiurile mani­fes­ta­te cu ocazia sărbătorilor creştin-orto­doxe (Paşte, Crăciun), dar şi pentru a face o educaţie inter­cul­tu­ra­lă prin promovarea tradiţiilor şi obice­iu­rilor specifice altor popoare. În linii generale, programul îşi propune să contribuie la consolidarea percepţiei comunitare asupra bibliotecii ca spaţiu de socializare, de convi­vi­a­li­tate;
• Zilele Sfântului Ierarh “Antim Ivireanul” – Zilele bibliotecii – manifestare culturală consacrată, desfăşurată anual, pe două paliere: pe de o parte, prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural-ştiinţifice în parteneriat cu instituţii culturale şi ale administraţiei publice locale (expoziţii tematice, prezentări de carte, filme documentare), iar pe de altă parte prin organizarea de întâlniri profesionale cu bibliotecari din judeţ şi din ţară, schimb de bune practici. Rezultatele aşteptate se referă atât la valorificarea şi promo­varea fondului de carte al bibliotecii cât şi la creşterea vizibilităţii instituţiei în comunitate, la dobândirea de noi cunoştinţe şi cultivarea/menţinerea relaţiilor profesionale cu alte biblioteci;
• Biblioteca tuturor  – program care îşi propune înfiinţarea de cluburi de învăţare permanentă precum şi or­ga­nizarea şi desfăşurarea de cursuri, ateliere de lucru pe diverse te­me şi alte activităţi de tip outdoor, în scopul conştientizării şi informării po­pulaţiei pe diverse teme sociale, economice, medicale, de învăţă­mânt.