APIA certifică nivelul confortului animalelor


Adrian-PinteaPrin intermediul unui comunicat oficial de presă purtând semnătura directorului Adrian Pintea (foto), Agen­ţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) infor­mea­ză beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea an­g­a­jamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării pă­să­ri­lor şi, respectiv, a bunăstării şi protecţiei porcinelor, că elibe­rează adeverinţe pentru cei care intenţionează să ac­ceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile comerciale care au încheiat convenţii cu Agenţia.

„Aceste credite reprezintă un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii până la primirea, la termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, a ajutorului de stat care se acordă anual producătorilor agricoli beneficiari ai aju­toarelor de stat la care sunt îndreptăţiţi, pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi respectiv bunăstării şi protecţiei porcinelor.

Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu CEC Bank SA şi cu Banca Transilvania. Astfel, la soli­ci­tarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o ade­verinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus Cerere pentru soli­ci­tarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamen­telor asu­mate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi res­pectiv în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor şi, de asemenea, că au fost efectuate verificările administrative asupra Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vi­goare. De asemenea, în adeverinţă este menţionată suma calculată în baza Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA ga­ran­tează 80% din valoarea creditelor acordate de Banca Creditoare în baza convenţiilor încheiate.

Menţionăm faptul că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe / acte dove­di­toare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, sta­bilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Na­ţio­nală a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Cre­ditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fer­mierului).

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor bene­fi­ciari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un stu­diu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine pro­filului exploataţiei sale. Opţiunea de a solicita creditul apar­ţine integral fermierului ” se mai arată în comunicat, tot aco­lo unde sunt menţionate şi bornele juridice: H.G. nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acor­dare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angaja­men­telor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsă­rilor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angaja­men­telor asumate voluntar în favoarea bunăstării şi pro­tecţiei porcinelor cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 913 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea H.G. nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii na­ţio­nale directe complementare în sectorul zootehnic, pen­tru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţio­nale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat; OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate pro­ducătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare.