Afacerile europene, un nou prag


• Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la colaborarea dintre Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene, astfel încât deciziile care se iau la nivel naţional în domeniul afacerilor europene să beneficieze de o cât mai largă susţinere

Actul normativ cuprinde dispoziţii care permit, în primul rând, informarea exhaustivă a Parlamentului în le­gă­tură cu evoluţiile înregistrate la nivelul procesului de­ci­zional al Uniunii Europene. Astfel, Parlamentul poa­te soli­cita informaţii extinse privind proiectele de acte legislative aflate în curs de negociere la nivelul insti­tuţiilor europene.

Potrivit Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, informarea Parlamentului de către Executiv pre­su­pune transmiterea tuturor informaţiilor considerate re­levante pentru proiectele de acte fără caracter legislativ, la solicitarea Parlamentului. În temeiul aceleiaşi pre­ve­deri, Guvernul transmite Parlamentului: lista mandatelor generale, observaţii şi propuneri, informări şi rapoarte privind participarea la reuniunile Consiliului UE şi ale Consiliului European; rapoarte de activitate şi rapoarte privind îndeplinirea obligaţiei de stat membru; programul legislativ legat de transpunerea sau de aplicarea directă a legislaţiei europene; stadiul transpunerii actelor normative ale UE în dreptul intern.

O altă prevedere se referă la procedura examinării parlamentare, care implică evaluarea pe fond a proiec­tului de act normativ european şi a mandatu­lui/man­da­tului general elaborat de Guvern. Această procedură se finalizează cu o opinie a Parlamentului, cu caracter con­sultativ pentru Guvern. Executivul este însă obligat să motiveze în scris şi, după caz, oral, dacă se solicită de către Parlament, îndepărtarea de la opinia Parlamen­tului în mandatul susţinut în cadrul Consiliului UE.

Proiectul de lege aprobat astăzi de Guvern pre­vede, de asemenea, obligaţia ministrului responsabil sau, după caz, a ministrului Afacerilor Europene, res­pec­tiv a ministrului Afacerilor Externe, de a se prezenta la solicitarea Parlamentului pentru a fi consultaţi, pe durata examinării parlamentare.

De asemenea, există prevederi referitoare la rezerva de examinare parlamentară, care presupune că Guvernul informează Consiliul UE cu privire la declan­şarea de către Parlament a procedurii de examinare în cazul în care Legislativul începe analiza unei propuneri legislative comunitare.

Actul normativ referitor la colaborarea dintre Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene reglemen­tează, de asemenea, procedura de control de subsidia­ritate şi proporţionalitate care finalizează, după caz, cu un aviz motivat în situaţia în care Parlamentul constată încălcarea principiului subsidiarităţii de către propunerile făcute de Comisia Europeană, respectiv cu o opinie care va constata conformarea documentului legislativ cu cele două principii – subsidiaritate şi proporţionalitate.

Proiectul de lege aprobat de Executiv cuprinde şi un capitol distinct în legătură cu controlul parlamentar asu­pra activităţii Guvernului în cadrul Consiliului European.