31 octombrie – termen pentru primele de asigurare


Adrian-PinteaPrin intermediul unui comunicat de presă, Agenţia de Plăţi şi Inter­venţie pentru Agricultură – APIA infor­mează că toate cererile de solicitare a ajutorului de stat în agricultură privind plata primelor de asigurare se depun, până la data de 31 octombrie 2011 inclusiv, la centrele APIA judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

„Ajutorul de stat se referă la poli­ţe­le de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare plătite, pen­tru culturile înfiinţate în primăvara anu­lui 2011 (plantaţii de pomi, arbuşti fruc­ti­feri, de hamei şi de vii – cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care be­ne­ficiază de sprijin conform OMADR nr. 756/2008), se precizează în docu­men­tul amintit. Conform H.G. nr. 756/2010, cu modificările şi comple­tă­rile ulterioare, ajutorul de stat se acor­dă sub formă de rambursare a unei cote procentuale din costul primelor de asigurare plătite de către produ­că­torii agricoli, după cum urmează: 70% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile  care pot fi asimilate dezastrelor naturale; 50% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene me­teo­rologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a altor pierderi cauzate de feno­me­ne meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale ani­malelor ori ale plantelor sau de infes­tări parazitare.”

Beneficiarii ajutorului de stat sunt în­treprinderile mici şi mijlocii care des­fă­şoară activitate în domeniul produc­ţiei agricole primare, definite conform L 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mij­locii, cu modificările şi completările ul­te­rioare şi conform Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei, din 6 au­gust 2008.

„Cererile se depun însoţite de ur­mă­toarele documente: centra­li­za­toa­re­le poliţelor de asigurare; dovadă cont activ trezorerie; declaraţia pe pro­pria răspundere cu privire la înca­dra­rea beneficiarului în una dintre ca­te­go­riile: microîntreprindere sau în­tre­prin­dere mică ori mijlocie; certificatul de în­re­gistrare conţinând numărul de or­dine din Registrul Comerţului şi co­dul unic de înregistrare atribuit de Mi­nis­terul Finanţelor Publice; poliţele de asi­gurare încheiate pentru culturile agri­cole, documentele de plată a pri­me­­lor de asigurare aferente acestora; do­­cumentul din care să reiasă că obiec­­tul de activitate îl constituie exploa­tarea terenurilor agricole; copia ce­­rerii unice de plată pe suprafaţă pen­­tru anul respectiv, înregistrată la APIA, din care rezultă structura cul­tu­ri­­lor agricole”, adaugă comunicatul sem­­nat de către Adrian Pintea, direc­torul APIA Vâlcea.