289.922,36 lei pentru apicultura vâlceană


apicultoriCum vă informam și în edițiile precedente, crescătorii de albine au beneficiat de un „ajutor de mi­nimis pentru compensarea efec­telor fenomenelor hidro­meteoro­lo­gice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sec­to­rului api­col”. Valoarea sprijinului finan­ciar a fost de 4 lei/ familie de albine pentru o stupină de până la 75 familii şi de 7,5 lei/ familie de albine pentru o stupină cu peste 75 familii. Au beneficiat de acest ajutor trei categorii de apicultori: Prima categorie de beneficiari o constituie apicultorii, persoane fizice care deţin certificat de pro­du­cător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulte­rioare. Pot beneficia de ajutorul de minimis şi apicultorii, persoane fizice autorizate, între­prin­deri indi­vi­duale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordo­nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea acti­vi­tăţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile in­di­viduale şi întreprinderile fami­liale, cu modificările şi completările ulterioare. A treia categorie de beneficiari ai ajutorului de minimis o reprezintă apicultorii, persoane juridice, precum şi orice forme aso­ciative cu/sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. Cri­terii de eligibilitate: Pentru a putea beneficia de sprijin, apicul­to­rii au fost nevoiți să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate: să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol; să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitară-veterinară şi pen­tru siguranţa alimentelor jude­ţea­nă; în cazul achiziționării de supli­mente nutritive şi biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produ­selor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar. Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate trebuie să depună cererile până la data de 31 octombrie 2014, la Direcţia Agricolă, însoțite de urmă­toarele documente: a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuterni­cire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice; c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţu­lui/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuter­ni­ci­tului persoană fizică; d) dovadă cont activ bancă/trezorerie; e) ade­verinţă în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de al­bine deţinut; f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară, eliberat de către direc­ţia sanitar – veterinară şi pentru si­gu­ranţa alimentelor judeţeană, res­pectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară perma­nent activitatea stupină; g) copia facturii fiscale de achiziţie a hranei pentru efectivul de familii de al­bine, factură emisă începând cu data de 1 mai 2014 – data depu­nerii cererii. La nivel de Vâlcea, Direcția Agricolă a centralizat un număr de 44.264 familii de albine pentru un total de 289.922,36 lei.