20 septembrie, noul termen limită pentru subvenţia de lapte


Guvernul a decis prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru acordarea ajutorului specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate până la data de 20 septembrie a fiecărui an. În consecinţă, termenul de efec­tuare a controlului la faţa locu­lui va fi prelungit până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în vederea facilitării verificării faptice a exis­tenţei vacilor de lapte în locaţiile menţionate în cererea de solicitare. Hotărârea Guvernului pentru modi­fi­carea HG nr. 755/2010 privind sche­ma de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, aprobată as­tăzi, prevede, de asemenea, ca ce­re­rile producătorilor să poată fi de­puse şi la centrele locale ale Agen­ţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, astfel încât să se îmbu­nătăţească activitatea de înregis­tra­re a solicitărilor ajutorului spe­cific.