14 octombrie – termen pentru ajutorul de stat destinat ameliorării raselor


Adrian_Pintea1Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA informează că, până la data de 14 octombrie 2011 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat privind amelio­rarea raselor de animale, aferente lunii septembrie 2011.

Astfel, potrivit directorului APIA Vâl­cea, conform H.G. nr. 207/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prestatorii de servicii cu cereri iniţiale anuale depuse şi aprobate depun lunar, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării serviciilor, la centrele APIA judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cererile de plată completate, însoţite de următoa­re­le documente aferente lunii pentru care a efectuat serviciile: memoriul teh­nic cu progresele înregistrate în rea­li­zarea obiectivelor propuse, apro­bat de ANARZ; lista cu serviciile, echi­pa­mentele şi materialele aferente achi­ziţionate, aprobată de ANARZ; do­cumentele justificative prevăzute la art.12, art.13, art.14, art.15, şi/sau art.16, după caz.

„Prestatorul depune cererea de plată pentru serviciul prestat şi ane­xea­­ză documentele justificative pentru chel­tuielile efectuate, precum şi docu­men­tele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat, produ­că­to­rii agricoli, a sumelor corespun­ză­toa­re, în funcţie de intensitatea ajuto­rului de stat pentru serviciul prestat.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole, aşa cum sunt prevăzute în Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din data de 09 august 2009.

Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători care prestează  serviciile prevăzute la art.2 din H.G.nr.207/2011 şi îndeplinesc următoarele condiţii: sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare; sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr.G.K. Constantinescu”, în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANARZ, pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 16 alin.(1) lit. a ) şi b) din Regulamentul (CE) nr.1857/2006; efectuează serviciile prevăzute la lit.b), în conformitate cu prevederile legale; realizează para­metrii tehnici ai programului de ame­liorare ai rasei pentru care solicită spri­jinul financiar”, ne-a dezvăluit Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.