Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

30 octombrie 2020

Veste mare pentru Costeşti! Mănăstirea Arnota, restaurată şi consolidată cu bani europeni


Stareța Stavrofora Ambrozia Rucăreanu anunță publicul interesat despre intenția Mănăstirii Arnota de a demara un proiect investițional intitulat „Restaurare, consolidare și punere în valoare muzeu, ateliere (corp chilii) și incinta din cadrul Ansamblului Mănăstirea Arnota” ce urmează a fi depus spre accesarea unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Îmbună­tă­țirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
25 noiembrie 2016, ora 12:00, este termenul final până la care se pot depune spre finanţare proiecte destinate conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, prote­jarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare autorităţile publice centrale şi locale, unitățile de cult, ONG-uri şi parteneriate între aceste entități.
Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1 a fost lansat la 25 martie a.c., de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR)din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane provin din Fondul European de Dezvoltare Regională. Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică iar POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în: patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural;patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural; patrimoniul cultural local din mediul urban.
Valoare minimă a proiectului este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric iar valoarea maximă a proiectului – 5 milioane euro. În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. Cotele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;r estaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor; restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat; activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului; activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.
Mănăstirea este atestată documentar pentru prima oară la 11 iulie 1636, cu ocazia cumpărării unei obcine la Bogdăneşti Vâlcea, primind apoi la 23 aprilie 1638 – „cinstit şi bine închipuit hrisov de danie” de la Matei Basarab, ctitorul său. Biserica este mică, clădită din zid, cu temelia din cărămidă presată, construită în plan trilobat. Naosul este despărţit de pronaos printr-un zid care lasă pentru circulaţie o deschidere de mărimea unei uşi. Zidită în stil bizantin, la vremea când încă se conturau trăsăturile stilului muntenesc, biserica mică, de plan triconc, având 14,10 metri lungime şi 3,50 metri lăţime în altar, x 5.63 metri în abside, este armonios proporţionată. La înălţimea de 5.70 de metri se ridică arcadele pe care se înalţă bolţile. Altarul este acoperit cu o boltă absidiala. Turla din naos este octogonală, iar pronaosul este acoperit de o calotă sprijinită pe pandantivi.
Pictura Mănăstirii Arnota este păstrată în forma ei originală care aparţine lui Stroe ot Târgovişte (anul 1644). În pronaos, cu prilejul renovării brâncoveneşti din anii 1705-1706, a intervenit asupra picturii zugravul Ioanichie Sin Preda.

Etichete: , ,

Alte articole de la Spiritualitate