Vâlceni! Aici sunt banii dumneavoastră!


• Consiliul Județean a trecut, ieri, prin vot bugetul pe acest an

Majoritatea PSD-PER-ALDE a aprobat, ieri, proiectul de buget pe anul 2018. Astfel, veniturile sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni preliminându-se nivelul încasărilor. Pentru anul 2018, încasările estimate la nivelul de 483.355,07 mii lei, provin din: 57.123,0 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor.
Suma de 57.123,0 mii lei, se va utiliza astfel: 17.089,0 mii lei , pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 20.019,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; 19,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor aferente Căminului pentru persoane vârstnice; 5.164,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea “Programului pentru şcoli al României”, în perioada ianuarie -iunie a anului şcolar 2017-2018, potrivit prevederilor HG nr.640/2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; 1.299,0 mii lei, pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit.A din anexa la HG nr.904/2014, pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 1.401,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.104, alin.(2), lit.b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 12.032,0 mii lei, pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară şi pentru finanţarea cheltuielilor Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Populaţiei Vâlcea.
În anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 şi 33 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, pentru CJ, prin anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, au fost aprobate următoarele sume: 26.161,0 mii lei, reprezintă alocări directe din impozitul pe venit încasat (11,25%); 10.830,0 mii lei, reprezintă sume alocate din cota de 17,25% pentru asigurare buget minim de funcţionare; 36.502 mii lei, reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, diminuate cu V2 din excedentul la data data de 31.12.2016.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2018, din suma totală de 11.411,0 mii lei, aprobată judeţului Vâlcea , prin anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, pentru finanţarea cheltuielilor drumurilor judeţene s-a propus utilizarea sumei de 7.654,0 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
În baza prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006, au fost evaluate veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri, în sumă de 7.936,40 mii lei.
În baza prevederilor art.5 alin.(1), lit.c) din Legea nr.273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 251.226.50 mii lei, astfel: 9.241,0 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare; 25.694,00 mii lei, subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, conform adresei Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.208/18.01.2018; 1.250,0 mii lei, subvenţii pentru Centrul de Asistenţă Medico- Socială Lădeşti, sumă ce va fi transferată de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, pentru decontarea cheltuielilor cu medicamentele şi personalul medical; 612,50 mii lei, sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European; 110.607,0 mii lei, sume primite prin Programul Naţional de Dezvoltare; 3822,0 mii lei, sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru finanţarea investiţiilor în sănătate.
În baza prevederilor art.5 alin.(1), lit.d) din Legea nr.273/2006, donaţiile şi sponsorizările au fost evaluate la suma de 7,17 mii lei; 60.415,0 mii lei, sume ce urmează să fie primite de la UE în contul plăţilor efectuate; 25.500,0 mii lei, sume ce se vor utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
Cheltuielile au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean, după cum urmează: 30.684,18 mii lei, reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al CJ Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor CJ Vâlcea la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi achiziţionarea unor dotări independente. În suma totală de 30.684,18 mii lei sunt prevăzute fonduri şi pentru realizarea proiectului ’’Dezvoltarea unui sistem unitar al managementului calităţii la nivelul CJ” în valoare de 625,0 mii lei; 1.350,0 mii lei, reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 30,0 mii lei , reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea; 280,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea; 450,0 mii lei, reprezintă Fondul de rezervă bugetară ia dispoziţia CJ Vâlcea; 1.238,20 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate; 9.835,26 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de CJ Vâlcea, în anii precedenţi pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă cât şi a obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii; 325,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi pentru cheltuieli de capital la CMJ Vâlcea; 408,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielilor de capital la IJSU „General Magheru” Vâlcea; 120,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea;1.286,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni. Din această sumă, 626,0 mii lei, reprezintă finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar; 1.294,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Şcoala Profesională Specială Bistriţa. Din această sumă, 673,0 mii lei, reprezintă finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit.A din anexa la HG nr.904/2014, pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 5.164,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea ’’Programului pentru şcoli al României”, în perioada ianuarie -iunie a anului şcolar 2017-2018, potrivit prevederilor HG nr.640/2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; 192,0 mii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului “Consolidare, modernizare extinderea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni” (47,0 mii lei) şi pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul “Consolidare şi reabilitarea energetică a Şcolii profesionale, Speciale Bistriţa”(145,0 mii lei); 555,24 mii lei, pentru realizarea următoarelor investiţii :”Servicii de certificare energetică la obiectivul de investiţii SJU Vâlcea”(5,24 mii lei), Modernizarea extinderea şi dotarea ambulatoriului din cadrul SJU Vâlcea(240,0 mii lei), Modernizarea extinderea şi dotarea UPU din cadrul SJU Vâlcea(160,0 mii lei), Consolidarea şi reabilitarea termică a secţiilor SJU Vâlcea din str. General Magheru nr.3 şi din str. Remus Bellu nr.3 (150,0 mii lei); 300,0 mii lei, reprezintă contribuţia CJ Vâlcea la realizarea de reparaţii capitale drum acces, căi de acces, spaţii verzi parcări autoturisme, lac cu nuferi, din incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti; 800,0 mii lei, reprezintă contribuţia CJ Vâlcea la realizarea obiectivului de investiţii “Construcţie clădire administrativă Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti”; 426,0 mii lei, contribuţia CJ Vâlcea la achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale pentru SJU Vâlcea; 2.800,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti. Din această sumă, 1.250,0 mii lei, reprezintă creditele ce se vor aloca de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru achitarea drepturilor salariale ale personalului medical şi medicamente; 3.535,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea; 8.067,0 mii lei, reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură, respectiv : Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (1.190,0 mii lei), Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea (3.272,0 mii lei), Memorialul Nicolae Bălcescu (690,0 mii lei), Teatrul Anton Pann (2.205,0 mii lei) şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vâlcea (710,0 mii lei); 10.832,0 mii lei, pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 360,0 mii lei, pentru finanţarea nerambursabilă a unor activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe următoarele domenii: programele unităţilor de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România -100,0 mii lei; acţiuni şi programe sportive -200,0 mii lei; programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural -55,0 mii lei; activităţi de tineret -5,0 mii Iei; 1 .296,22 mii lei, pentru realizarea a două obiective de investiţii, repectiv Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea (1.093,22 mii lei) şi Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu (203,0 mii lei); 185.694,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale DGASPC Vâlcea; 3.434,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare întocmirii documentaţiilor tehnico – economice necesare în etapa de pregătire a proiectelor: Consolidare şi reabilitare energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică Măciuca (684,0 mii lei); Reabilitare termică a clădirii în care funcţionează Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bistriţa ( 100,0 mii lei ) şi Creştere eficienţei energetice a clădirii în care funcţionează Complexului de servicii comunitare – Rm. Vâlcea (2.650,00 mii lei); 42.537,20 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Sistem de management integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Vâlcea “ faza I şi pentru Tazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”; 2.500,0 mii lei, reprezintă vărsăminte către Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare pentru realizarea proiectului ’’Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice-faza I şi etapa II”; 100,00 mii iei, pentru achiziţionarea serviciilor pentru elaborarea studiului necesar elaborării planului privind calitatea aerului; 375,0 mii lei, reprezintă transferuri către Serviciul Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acestuia, în anul 2018; 163.144,77 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor, respectiv: 17.539,11 mii lei, pentru finanţarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene; 145.605,66 mii lei, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din infrastructura de drumuri; 120,0 mii lei, reprezintă creditele bugetare necesare realizării proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata „; 3.822,0 mii lei, pentru finanţarea aparaturii medicale, rămasă nedecontată în anul 2017 de către SJU Vâlcea.
Prin proiectul de hotărâre a CJ Vâlcea iniţiat s-a aprobat utilizarea sumei de 25.500,0 mii lei, din excedentul bugetului local şi a sumei de 148,0 mii lei din Fondul de întreţinere înlocuire şi dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018 . În consecinţă, cheltuielile bugetului propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2018 sunt fundamentate la nivelul de 483.355,07 mii lei.