Ultima zi de vineri a lunii, Prima zi de muncă pentru consilierii județeni


• legislativul Vâlcii este chemat la datorie pentru o ședință-fluviu

În ultima zi de ianuarie, aleșii județului se întrunesc pentru o ședință ordinară cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 23 decembrie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care și le propune IPJ Vâlcea și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2020, Informare privind activitatea din trimestrul IV 2019 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni ai CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Simion Aurel, precum și vacantarea locului de consilier județean, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al lui Vieru Gheorghe, precum și cooptarea acestuia în Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Pasat Gheorghe, precum și vacantarea locului de consilier județean, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al lui Petrescu Remus, precum și cooptarea acestuia în Comisia pentru buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019.

Ce se va mai discuta în cadrul ședinței?

Pe ordinea de zi a ordinarei de vineri se mai află: Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, la data de 31 decembrie 2019, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, la data de 31 decembrie 2019, Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației CJ Vâlcea spre: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALCEA”, pentru anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, din veniturile proprii ale acestuia, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, din veniturile proprii ale acestuia, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, din veniturile proprii ale acestuia, Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind aprobarea liniei de gardă a Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare a RAJDP Vâlcea pentru perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și darea acestora în administrare, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Con-stantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Comuna Vaideeni și UAT Județul Vâlcea pentru realizarea studiilor în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Roești în domeniul public al Județului Vâlcea și preluarea serviciului social „Căminul de Îngrijire Bătrâni” din Comuna Roești, Județul Vâlcea în structura DGASPC Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA APA-VALCEA, să aprobe retragerea Comunei Stroești din Asociație, modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației precum și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actele Adiționale la acestea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezen-tantului Județului Vâlcea în A GA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelun-girea mandatului administrato-rului provizoriu cu încă doua luni începând cu data de 01.02.2020, Proiect de hotă-râre privind modificarea com-ponenței ATOP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, alin. (1) din Hotărârea CJ Vâlcea nr.67 din 29 martie 2019 referitoare la aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic etc) și violență în familie, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Comisia de Orientare Școlară și Profesională, respectiv în Comisia de Contestații pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Diverse.