Totul despre TVA-ul noului Cod Fiscal


• Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea atrage atenţia asupra faptului că regulile din sistemul TVA la încasare au fost completate de autorităţi prin modificările recente aduse Codului fiscal, iar aceste noutăţi vizează câteva aspecte procedurale privind intrarea şi ieşirea din noul sistem de TVA, obligatoriu de la 1 ianuarie pentru toate firmele cu o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei


Într-un documentar postat pe propria-i pagină de Internet, CCI Vâlcea susţine că noul cod fiscal conţine, odată cu modificările aduse prin OG nr. 8/3013, reguli mai clare privind regimul pe care trebuie să-l aplice beneficiarii operaţiunilor realizate de persoanele obligate să intre în sistemul TVA la încasare sau să  părăsească sistemul, pe perioada cuprinsă între data de la care aveau obligaţia să aplice sistemul până la data înregistrării din oficiu şi, respectiv de la data  la care aveau obligaţia să înceteze aplicarea sistemului până la radierea din oficiu. „Noile reglementări privind sistemul TVA la încasare stabilesc că persoana impozabilă care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare şi nu depune notificarea de înregistrare va fi înregistrată din oficiu de organul fiscal competent în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de înregistrare. În cazul în care un beneficiar care nu aplică noul sistem de TVA efectuează achiziţii de la o persoană impozabilă aflată în situaţia menţionată anterior, atunci el îşi va putea deduce TVA conform regulilor generale de deducere. În schimb, de la data înregistrării din oficiu a furnizorului/prestatorului în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul îşi deduce TVA pentru achiziţiile realizate de la acesta, conform regulilor din sistemul TVA la încasare, adică numai la momentul plăţii.

O altă situaţie clarificata de OG nr. 8/2013 este cea în care un contribuabil din sistemul TVA la încasare depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei în cursul anului calendaristic curent şi nu depune notificarea, fiind radiată din oficiu de organul fiscal din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Noile reglementări prevăd că, în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplică sistemul şi data radierii din oficiu, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul de la aceste persoane se exercită la momentul plăţii (regulile de deducere din sistemul TVA la încasare). Ulterior, de la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul îşi va putea deduce TVA pentru achiziţiile realizate de la acesta conform regulilor generale de deducere” aminteşte textul Camerei. Potrivit autorilor,  în ceea ce priveşte strict anularea codului de TVA şi implicaţiile pentru sistemul TVA la încasare au apărut şi aici mai multe modificări: „ Până la apariţia OG nr. 8/2013, legislaţia fiscală nu prevedea posibilitatea declarării taxei care trebuie plătită de persoanele care au aplicat sistemul TVA la încasare, dacă încasarea contravalorii facturilor emise sau termenul limită de 90 de zile de la data emiterii facturii, intervine după anularea înregistrării în scopuri de TVA. Această situaţie a fost remediată prin noile prevederi. Mai exact, reglementările nou-introduse în Codul fiscal stabilesc că firmele care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au solicitat anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA trebuie să depună  la Fisc o declaraţie. Contribuabilii vor declara în acest document taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea codului de TVA, dar a căror exigibilitate intervine când ei nu mai au un cod valabil de TVA. Termenul de depunere a acestei declaraţii este data de 25 a lunii următoare celei in care a intervenit exigibilitatea TVA. Codul fiscal, modificat de OG nr. 8/2013, reglementează mai clar şi cazul în care un agent economic este înregistrat eronat în Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare sau, din contră, este radiat din cauza unei erori din acest Registru. Astfel,  dacă o societate este înscrisă în Registrul celor care aplică TVA la încasare din greşeală, ea poate solicita radierea sau poate fi radiată din oficiu din acest Registru. Radierea se va face începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale.

În perioada în care societatea figurează în Registru, deşi nu ar fi trebuit, ea va aplica regulile generale de exigibilitate şi deducere a TVA. În mod similar, în cazul în care un beneficiar, care nu aplică noul sistem de TVA, face achiziţii de o societate înscrisă eronat în Registrul celor care aplică TVA la încasare, îşi va deduce TVA tot conform regulilor generale de deducere.

În situaţia în care un contribuabil este radiat din cauza unei erori din Registrul celor care aplică TVA la încasare, el va fi re-înregistrat din oficiu sau la cerere. În perioada dintre radiere şi re-înregistrare, societatea va continua să aplice regulile din sistemul TVA la încasare: taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă la data plăţii ori cel mai târziu în 90 de zile calendaristice de la emiterea facturii, iar deducerea se face la momentul plăţii. De cealaltă parte, beneficiarii care nu aplică sistemul TVA la încasare şi achiziţionează servicii sau bunuri de la furnizori/prestatori radiaţi din oficiu din Registru vor aplica regulile generale de deducere din Codul fiscal.”