Totul despre noua legislaţie privind prestaţiile sociale


Din textul unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului care a trecut la finele anului tre­cut, termenii de acordare a prestaţiilor sociale au fost modificaţi. Astfel, în legătură cu ordonanţa de urgenţă, Guvernul care mo­di­­fică, dar şi completează unele acte norma­tive ce reglementează acordarea de prestaţii so­ciale, trebuie avute în vedere următoarele precizări: raportarea la Indicatorul Social de Referinţă (ISR) nu scade cuantumul pres­ta­ţiilor, ci aduce ordine în sistem. Până acum, pres­taţiile sociale erau stabilite prin hotărâri de guvern. Această ordo­nan­ţă de urgenţă aduce o modalitate de cal­cul unitară şi stabileşte ca toate prestaţiile sociale să se raporteze la un indicator social de referinţă (ISR reprezintă unitatea expri­mată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat. Pentru anul 2012, ISR a fost stabilit la o valoare de 500 de RON, prin legea nr. 76/2002, privind sistemul asigu­ră­rilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi prin Legea cadru a Asistenţei Sociale, 292/2011); Indicatorul Social de Re­fe­rinţă este o practică europeană fiind pentru prima oară când prestaţiile sociale sunt raportate la un astfel de indicator; din 2012, toate prestaţiile sociale se raportează la Indicatorul Social de Referinţă, iar pe măsură ce legile subsecvente ale noului Cod al Asistenţei Sociale intră în vigoare, actualele 54 de prestaţii vor fi reduse la 9 tipuri de alocaţii, indemnizaţii şi facilităţi. Iată princi­pa­lele modificări: Venitul minim de inserţie – se instituie prin unificarea actualului venit minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea fami­liei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Se aplică din 2013; Alocaţia de stat pentru copii – se menţine la cuantumul actual; Alo­caţia de plasament – se menţine la cuan­tumul actual; Indemnizaţii, stimulente şi ajutoare creştere copil – se menţin din pres­ta­ţiile actuale care privesc indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi stimulent lunar (OUG. Nr.111/2010) şi cele 7 tipuri de indemnizaţii şi ajutoare care se acordă persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap 0-7 ani acordate în baza Legii nr.448/2006; Indemnizaţii per­soa­ne cu nevoi speciale – se instituie din 2013 la modificarea Legii nr.448/2006; In­dem­nizaţia lunară de hrană HIV/SIDA – se menţine la cuantumul actual; Ajutor pentru persoane refugiate – se menţine la cuantumul actual; Ajutorul de urgenţă – se menţine la cuantumul actual şi va cuprinde inclusiv aju­toarele financiare şi cele pentru tratamente în străinătate; Facilităţi – se menţin la cuantumul actual, respectiv contribuţiile de asigurări de sănătate (beneficiari de VMG şi de indem­nizaţie pentru creşterea copilului), transport persoane cu dizabilităţi, subvenţionare do­bânzi credite pentru persoane cu dizabilităţi.

Beneficiarii de venit minim garantat, alo­caţia de susţinere a familiei şi indem­ni­zaţia de creştere a copilului, care nu îşi plătesc ta­xele şi impozitele locale, pot fi suspendaţi din plată pe o perioadă de până la 5 luni. Rein­­tră în plată în momentul în care fac dovada achitării taxelor şi impozitelor locale, urmând să primească şi suma cuvenită pe perioada suspendării. Precizăm că nu sunt vizaţi beneficiarii de alocaţii de stat pentru copii.