Toate proiectele PNDL vor fi verificate!


• după ce au fost oprite de la plată pe final de an, investițiile locale sunt luate la control
• Ministerul Dezvoltării anunță că 300 de inspectori din Inspectoratul de Stat în Construcții au început controalele pe teren pentru verificarea modului în care au fost făcute mai multe investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (etapele I şi II)
• controalele tematice au fost solicitate de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan: „Trebuie să știm clar dacă lucrările executate pe PNDL I și PNDL II sunt conforme cu proiectele aprobate. Vor fi verificate toate proiectele pentru care sunt trimise cereri de plată. Grija noastră este pentru cheltuirea eficientă a banului public și pentru investiții calitative, necesare comunităților din întreaga țară”
• în situația în care se constată, ca urmare a verificărilor dispuse suplimentar, că există neconcordanțe între situația din teren și cele declarate în solicitarea de transfer, aceștia pot face o reevaluare sau, dacă este cazul, pot retrage solicitarea, urmând a depune alta, în condițiile legii

Ministerul Dezvoltării anunță că 300 de inspectori din Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) au început controalele pe teren, pentru verificarea modului în care au fost făcute mai multe investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (etapele I şi II). Controalele tematice au fost solicitate de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan: „Trebuie să știm clar dacă lucrările executate pe PNDL I și PNDL II sunt conforme cu proiectele aprobate.Vor fi verificate toate proiectele pentru care sunt trimise cereri de plată. Grija noastră este pentru cheltuirea eficientă a banului public și pentru investiții calitative, necesare comunităților din întreaga țară. Dacă toate aceste controale vor arăta că proiectele au fost respectate, facturile vor fi plătite fără nicio ezitare. Am cerut inspectorilor ISC din întreaga țară să realizeze controale în teren, nu din pix, pentru că au o datorie morală față de cetățeni. În paralel, echipele ministeriale de control vor continua verificările, pentru a ne asigura că lucrările realizate prin PNDL I și II sunt conforme. Spun răspicat că, acolo unde se vor găsi nereguli, plățile nu se vor face, iar responsabilii județeni vor fi trași la răspundere”.
Inspectorii ISC vor verifica obiectivele în ordinea în care au fost depuse solicitările la plată. În paralel, reprezentanți ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) vor continua controalele în teren pentru a se asigura de calitatea lucrărilor și de faptul că toate contractele au fost respectate.
MLPDA recomandă beneficiarilor ca, prin intermediul diriginților de șantier sau prin personalul propriu, să efectueze verificări suplimentare în teren, pentru a stabili dacă lucrările/serviciile/bunurile pentru care se solicită decontarea sunt executate/ prestate/livrate corespunzător, cantitativ și calitativ, cu înscrisurile transmise în solicitările de transfer. În situația în care beneficiarii constată, ca urmare a verificărilor dispuse suplimentar, că există neconcordanțe între situația din teren și cele declarate în solicitarea de transfer, aceștia pot face o reevaluare sau, dacă este cazul, pot retrage solicitarea, urmând a depune o alta, în condițiile legii.
Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, are competențe privind exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor în domeniul calității construcțiilor, în toate etapele și componentele sistemului calității în construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.
Valoarea PNDL 2 în Vâlcea este de aproximativ 745.231.407 lei. În ședința de vinerea trecută, consilierii județeni au fost obligați să taie suma de 60.741,86 mii lei la categoria de venit 42.02.65 „Programul Național de Dezvoltare Locală”. Președintele Constantin Rădulescu a explicat că s-a întâmplat așa deoarece Guvernul Orban nu mai vrea, momentan, să deconteze lucrările prin PNDL și, în plus, a transmis în țară ca autoritățile publice locale să plătească ele, cu promisiunea că banii vor fi decontați ulterior.
Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice: sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; unităţi sanitare; drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; poduri, podeţe sau punţi pietonale; obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; platforme de gunoi; pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; modernizarea bazelor sportive; sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora; infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MDRAP întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare: unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
În termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume, unităţile administrativ-teritoriale transmit anexa nr. 6 pentru justificarea sumelor transferate. MDRAP virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.