Secretul fiscal


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă în articolul de mai jos principalele prevederi în legătură cu secretul fiscal.

Funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Important! În categoria informaţiilor de natura celor con­si­derate a fi secret fiscal intră datele referitoare la iden­titatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fis­cale, natura, sursa şi suma veniturilor debitorului, plăţi, con­turi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, dedu­ceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabili sau orice alte informaţii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:

a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;

b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii;

c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite.

Este permisă transmiterea de informaţii cu caracter fiscal în alte situaţii decât cele prevăzute mai sus în condiţiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.

*

Baza legală: art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările ulterioare; pct. 11.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.