S-a schimbat modificarea! Amenajamentele pastorale, oficial, în dezbatere publică


• Ministerul Agriculturii aduce alte modificări la modul de întocmire a proiectelor de amenajamente pastorale, care vor fi obligatorii din 2018
Printr-un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, publicat pentru consultare pe 19 iulie 2017, MADR stabileşte că în cazul în care consiliile locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de lucru pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, consiliul local va mandata o persoană cu responsabilităţi pe Registrul Agricol pentru a prelua activităţile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al unităţii administrative teritoriale respective.
De ce? Cele mai multe consilii locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de lucru, iar proiectele de amenajamente pastorale trebuie finalizate până la finalul anului 2017. Acelaşi document prevede că pentru suprafeţele de pajişti împădurite, specialiştii din unităţile atestate specializate să elaboreze amenajamente silvice, care fac parte din grupul de lucru, vor fi plătiţi de primării, iar sumele aferente vor fi recuperate de la utilizatori, proporţional cu suprafaţa deţinută, până la încheierea anului fiscal.
Tot din cauza lipsei de personal din oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a vitezei cu care trebuie finalizate proiectele de amenajamente pastorale, MADR va da voie ca studiile pedologice şi agrochimice să fie realizate şi de alte persoane fizice sau juridice, atestate, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii pentru a efectua studii privind calitatea solului, în condiţiile art. 3 şi art 31 din OUG 38/2002.
Unele consilii locale nu au finalizat lucrările de cadastru, se înlocuieşte planul cu amplasamentul pajiştilor permanente cu ortofotoplanul suprafeţei totale a pajiştii permanente. Suprafeţele de pajişti permanente fiind administrate de consiliile locale, acestea au obligaţia colectării informaţiilor necesare întocmirii amenajamentelor pastorale, astfel că MADR propune ca membrii desemnaţi de consiliile locale să prezinte grupului de lucru informaţiile necesare la începerea activităţii de întocmire a proiectului de amenajament pastoral. Concret, persoanele desemnate de consiliul local vor prezenta: ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti permanente înscrise în Registrul Agricol, drumurile de acces, surselor de apă, limitele ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum şi a limitele administrative ale unităţii administrativ-teritoriale pentru care este întocmit; un tabel nominal întocmit de consiliile locale, conform Registrului Agricol, cu suprafeţele de pajişti permanente, respectiv păşuni şi fâneţe, la data de 1 ian. 2007, în care sunt prevăzuţi proprietarii şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice a căror suprafeţe sunt amplasate pe teritoriul unităţii administrative teritoriale respective.
De asemenea, întrucât în legislaţia europeană şi naţională există o singură categorie de folosinţă a terenului „pajişte permanentă”, au fost eliminate categoriile şi subcategoriile de folosinţă ale parcelei de pajişte.