Programul „Rabla pentru tractoare” începe mâine


• Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate va debuta în data 25 august 2011 cu înscrierea şi validarea producătorilor, urmând ca, din data de 12 septembrie 2011 să înceapă şi sesiunea pentru proprietarii de utilaje agricole

CCI Vâlcea anunţă că Administra­ţia Fondului pentru Mediu va organiza, în perioada 25 august – 5 septembrie 2011, sesiunea de înscriere în vede­rea validării producătorilor, în cadrul Pro­gramului de stimulare a înnoirii Par­cului naţional de tractoare şi ma­şini agricole autopropulsate. În peri­oada 12 septembrie – 10 noiembrie 2011, proprietarii de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se pot înscrie în acest Program.

Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1.995/2011 pentru apro­ba­rea Ghidului de finanțare a Progra­mului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agri­cole autopropulsate a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 577, din 16 august 2011. Pro­prie­tarii de tractoare sau maşini agri­cole autopropulsate care înlocuiesc un vehicul vechi cu unul nou vor pu­tea beneficia de o primă de casare de până la aproximativ 4.000 euro . To­tuşi, prima de casare nu va putea de­păşi 40% din preţul de achiziţie fără TVA al noului vehicul.

În data de 8 iulie, Comisia Euro­pea­­­nă a aprobat acordarea unui aju­tor de stat pentru înnoirea parcului na­ţional de tractoare şi maşini agri­co­le autopropulsate. Astfel, proprietarii de tractoare sau maşini agricole auto­pro­pulsate care înlocuiesc un vehicul vechi cu unul nou vor putea beneficia de o primă de casare de până la 17.000 lei (aproximativ 4.000 euro), dar nu mai mult de 40% din preţul de achi­ziţie fără TVA al unui tractor nou sau maşini agricole autopropulsate noi.

Acest sprijin financiar se poate acorda producătorilor agricoli care de­ţin în proprietate tractoare şi/sau ma­şini agricole autopropulsate uzate înmatriculate / înregistrate pe numele lor: persoane fizice şi moştenitorii aces­tora, precum şi persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potri­vit OUG nr. 44/2008 privind desfă­şu­rarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate; între­prin­derile individuale şi întreprinderile fa­mi­liale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv re­cu­noscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe fun­cia­re, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploatează ani­male, după caz, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, care îşi desfăşoară acti­vi­tatea în domeniul producţiei agricole primare.

Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi ma­şini agricole autopropulsate se desfă­şoară până la finalul anului 2013 şi va fi finanţat dintr-un buget de 51.000.000 lei (aproximativ 12 mili­oane euro).

Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţio­nal de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se află în curs de ela­borare, iar după publicarea acestuia în Monitorul Oficial, Administraţia Fon­dului pentru Mediu va organiza sesiu­nea de înscriere în vederea vali­dării producătorilor de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate. Lista producătorilor validaţi în Program se va publica pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Din acel moment, proprietarii de trac­toare sau maşini agricole autopro­pul­sate uzate se pot adresa produ­că­torilor validaţi în program. După obţi­ne­rea de la producătorii validaţi a no­telor de înscriere în program, soli­ci­tanţii vor depune la sediul Adminis­traţiei Fondului pentru Mediu cererile de finanţare însoţite de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului.