Primarii au primit noi detalii despre atestatele de producător


Joi dimineață, a avut loc ședința lunară a Comitetul de Analiză a Strategiilor de Dezvoltare Zonală Vâlcea. În această lună, CASDZ Vâlcea împre­ună cu reprezentanţii entităţilor de stat din sectorul agricol, ai asoci­a­ţilor profesionale agricole din judeţul Vâlcea, primarii unităţilor admi­nis­tra­tiv – teritoriale, precum şi reprezentanţii agenţilor economici din agricultură s-au întâlnit în Sala Consiliului Judeţean Vâlcea, având ca subiecte al şe­din­ţei probleme importante ale momentului din agricultura județului. Ședin­ța a fost deschisa de președintele CASDZ Vâlcea, dr. ing Cernatescu Marin care a ținut să informeze pe cei de față că Instituția Prefectului Vâl­cea a inițiat o acțiune deosebită, la nivelul întregului județ: „Vâlcea curată”. Din prezentarea Ordinului Prefectului – județul Vâlcea,  nr. 155 privitor la mă­suri de gospodărire și salubrizare a localităților județului Vâlcea în ca­drul acțiunii „ Vâlcea curata”, participanții au înțeles că în cadrul acțiunii, se vor curăța șanțurile pentru scurgerea apei, se vor salubriza locurile de agre­ment, se vor curăța cursurile de apă și așa mai departe. Toate acțiu­nile de salubrizare vor fi monitorizate de o comisie mixtă, formată din repre­zentanți ai instituțiilor publice. Apoi s-a trecut la prevederile Ordo­nanţei  de Urgenţă, nr 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Subiectul a fost primit cu interes de participanți, mai ales că, în scurt timp, va începe activitatea de depunere a cererilor pentru apro­ba­rea schemelor de plăți in anul 2015. La acest punct, a existat și o propu­nere venită din partea unui proprietar de animale  din Șirineasa pentru a se realiza parteneriate ale proprietarilor sau administratorilor de pășuni, în organizarea și exploatarea suprafețelor de pajiști. Numai până începutul lunii viitoare   vor mai putea  fi utilizate Certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, privind procedura de elibe­rare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, organele administrației locale din județ, alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Consiliul Județean Vâlcea , vor căuta să existe cadrul organizatoric  necesar pentru eliberarea atestatelor de pro­du­cător și certificatelor de comercializare a produselor agricole, în confor­mitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de regle­mentare a pieţei produselor din sectorul agricol. Desfășurarea ședin­ţei a fost dorită ca o ocazie deosebită pentru a strânge împreună entitățile care au rol în activitatea de eliberare a atestatelor de producător factori de răs­pundere din administraţia publică locală, reprezentanți ai direcției jude­țe­ne pentru agricultură, funcționari ai Consiliului Județean și structurile aso­ciative profesionale/patronale/sindicale din agricultură. Rolul structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant este acela de a da un aviz consultativ necesar pentru eliberarea de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării producătorului agricol. Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nici o structură asociativă. Prevederile actului normativ menționat referitoare la avizul consultativ se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de către consiliul jude­ţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  Dezbaterea care a avut loc pe această temă a încercat să clarifice rolul fiecărei entități în elibe­ra­rea atestatului de producător și a pus în legătură organele administrației lo­ca­le, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Consiliului Județean Vâlcea cu structuri asociative din agricultură pentru a colabora in vederea asigurării unui cadrul legal acestei activități.

Tudor ȘERBANA

Posting....