PNDR Măsura 16 – Cooperarea 2014-2020


Prin intermediul acestei măsuri, se acordă sprijin pentru a facilita coope­rarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele tipice de natură socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în zonele rurale.  Dovada cea mai clară a faptului că nivelul de competitivitate este scăzut se reflectă în existența unei game limitate de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de marketing. În plus, o mare pondere din produsele agricole exportate repre­zintă produse neprocesate sau proce­sate primar, cu un nivel scăzut de prelu­crare, generat de neutilizarea unor teh­nologii și idei noi. Obiectivele principale sunt: comercializarea produselor alimen­tare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte de aprovizionare și prin piețe locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului agroalimentar din România; consolidarea și diversificarea lanțurilor alimentare locale din România, pentru a putea răspunde preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători; identificarea noilor modalități de comer­cia­lizare a unui volum mai mare de pro­duse proprii și de atragere a unor noi ca­te­gorii de consumatori; dezvoltarea unor legături între sectorul agro-alimentar și turistic prin aprovizionarea cu produse ali­mentare locale. Măsura include și cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianți cu amănuntul, restaurante, unități de cazare din spațiul rural, precum și parteneriate cu organizații neguverna­men­tale, unități de învățământ din mediul rural, autorități publice, etc. Această măsură implică o abordare în trei etape:
Etapa 1: se va lansa o sesiune de selecție a brokerilor de inovare prin măsura de servicii de consiliere ce vor juca un rol important în implementarea sub-măsurilor 16.1 și 16.1a deoarece aceștia vor asigura animarea la scară mică, identificarea și consilierea părților inte­resate, și, dacă este necesar, dezvol­ta­rea unui proiect PEI și elaborarea unui plan de proiect așa cum se solicită în etapa 2;
Etapa 2: se va lansa o sesiune de depunere de idei de proiect și a cererilor de exprimare de interes (CEI) pentru fi­nan­țarea proiectelor din cadrul sub-mă­surilor 16.1 și 16.1a. Va include și verifi­ca­rea conformității ideilor de proiecte pe baza următoarelor cerințe minime: struc­tura parteneriatului, conformitatea cu temele și sectoarele vizate, noutatea proiectului propus;
Etapa 3: parteneriatul (GO) depune proiectul detaliat pentru a fi evaluat de către Autoritatea de Management și Agenția de Plăți.
PNDR Sub-măsura 16.1 – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupu­rilor operaționale (GO), pentru dezvolta­rea de proiecte-pilot, noi produse, practici și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier. Cuprinde:
DI 1A: Încurajarea inovării, a cooperării și dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele rurale;
DI 1B: Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în sco­pul unei gestionari mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite;
DI 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale;
Obiectiv: se urmărește sprijinirea înființării și funcționării Grupurilor Opera­ționale (GO) cu scopul specific de a realiza, în comun, un proiect de cercetare – dezvoltare- inovare nou prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agro-alimentar și forestier.

Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat ca: rambur­sa­rea cheltuielilor eligibile; plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții ban­care sau echivalente, corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avan­sului; suma forfetară.
Beneficiarii: Grupurile Operaționale (GO).
GO este un parteneriat. GO este cons­tituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/ o coope­rativă sau un silvicultor/un composeso­rat/o obște de moșneni/obște răzească, în funcție de tema proiectului: un parte­ner cu domeniul de activitate – cercetare; un  partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau silvic.

Sume și rate de sprijin aplicabile

Valoarea maximă a sprijinului este de 500.000 de euro, inclusiv suma for­fe­tară de 1.500 de euro pentru acti­vitățile pre­gătitoare. Ponderea sprijinului neram­bur­sabil va fi de 100% din totalul chel­tu­ielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, unde costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acestor măsuri și afară de cazul în care se aplică regulile privind ajutorul de stat, și se impune o limită inferioară. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.1.
16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte-pilot, produse și procese;
Obiectivul acestui tip de operațiune este de a sprijini înființarea și funcționa­rea Grupurilor Operaționale (GO) cu sco­pul specific de a consolida legăturile dintre sectorul pomicol și sectorul de cer­cetare-inovare. În acest scop, membrii GO vor realiza, în comun, un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare nou, prin care să fie abordate anumite probleme ale fermierilor din sector, sau să se valorifice oportunitățile existente în sectorul pomicol.

Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat ca: rambursa­rea cheltuielilor eligibile; plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente, corespunză­toare procentului de 100% din valoarea avansului; suma forfetară. Beneficiarii: Grupurile Operaționale (GO).

Sume și rate de sprijin aplicabile

Valoarea maximă a sprijinului este de 500.000 de euro, inclusiv suma for­fetară de 1.500 de euro pentru activitățile pregătitoare. Ponderea sprijinului neram­bur­sabil va fi de 100% din totalul cheltu­ielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, unde costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maxima a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acestor măsuri și afară de cazul în care se aplică regulile privind ajutorul de stat, și se impune o limită inferioară. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.1a.
PNDR Sub-măsura 16.4. – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticala între actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local
Cuprinde:
DI 1A: Încurajarea inovării, a coope­rării și dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele rurale;
DI 1B: Consolidarea legăturilor din­tre agricultură, producția alimentară și sil­­vicultură, pe de o parte, și cercetare și ino­vare, pe de altă parte, inclusiv în sco­pul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătă­țite
DI 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale
Obiectiv: promovarea cooperării în­tre actorii locali, în scopul comerciali­zării produselor agoalimentare prin interme­diul lanțurilor scurte de aprovizionare. Sub-măsura nu presupune numai coope­ra­rea dintre fermieri, procesatori, comer­cianți alimentari cu amănuntul, restau­rante, hoteluri și alte forme de cazare în me­diul rural, ci și realizarea de parte­neriate cu organizații neguvernamentale și autorității publice.

Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat ca: rambur­sarea cheltuielilor eligibile; plată în avans, cu condiția constituirii unei ga­ran­ții bancare sau echivalente, corespun­ză­toare procentului de 100% din valoarea avansului.

Beneficiari

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de produ­cători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol: Fermieri; Microîntreprinderi și întreprin­deri mici; Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Sume și rate de sprijin

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eli­gibile, cu excepția cazului în care se apli­că regulile ajutorului de stat și se impune o limită inferioară. Valoarea maximă acordată este de 100.000 de euro.
16.4 a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare
Obiectiv: acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării fructelor și produselor din fructe printr-un lanț scurt.
Tipul de sprijin: rambursarea chel­tuie­lilor eligibile; plata în avans, cu con­diția constituirii unei garanții bancare sau echivalente, corespunzătoare procentu­lui de 100% din valoarea avansului.

Beneficiari

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de produ­cători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol: Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Sume și rate de sprijin

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția cazului în care se aplică regulile ajutorului de stat și se impune o limită inferioară. Valoarea maximă acordată este de 100.000 de euro.

Posting....