Pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020


• Comisia Europeană a adoptat, recent, un pachet legislativ privind politica de coeziune în perioada 2014-2020, care vizează stimularea creşterii şi a ocupării forţei de muncă, orientând investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă (Europa 2020)
 

Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anunţă că pache­tul include un regulament general de stabilire a normelor comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fon­dul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pen­tru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fon­dul european pentru afaceri mari­time şi pescuit (EMFF). Acest regu­la­ment va permite o mai bună com­binare a fondurilor în vederea unui impact mai puternic al acţiunii UE; trei regulamente specifice pentru FE­DER, FSE şi Fondul de coeziune; două regulamente referitoare la obiectivul de cooperare teritorială euro­peană şi, respectiv, la Gruparea euro­peană de cooperare teritorială (GECT); două regulamente privind Fondul european de ajustare la glo­balizare (FEG) şi, respectiv, progra­mul pentru schimbare socială şi ino­vare socială; o comunicare privind Fondul de solidaritate al Uniunii Euro­pene (FSUE).

„Aceste propuneri vor fi exa­mi­nate de Consiliul şi de Parlamentul Euro­pean, în vederea adoptării lor până la sfârşitul anului 2012. Sumele finale alocate fiecărui stat membru şi listele regiunilor eligibile în funcţie de categorie vor fi stabilite doar după adop­tarea definitivă a pachetului care se află în discuţie. Politica de coe­ziu­ne a contribuit deja în mod sem­nificativ la asigurarea prosperităţii în UE. Însă, având în vedere criza eco­no­mică, ea trebuie să devină acum un motor pentru creştere şi compe­titi­vitate. Propunerile vor intensifica şi mai mult funcţionarea fondurilor UE. Orien­tând investiţiile către factorii-cheie ai creşterii – întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), inovare, eficienţă energetică va rezulta un impact mai mare. De asemenea, s-a modernizat politica introducând condiţii pentru a garanta performanţa şi obţinerea de rezultate, stimulente pentru cei care realizează obiectivele în cel mai efi­cient mod, precum şi proceduri sim­pli­ficate”, ne-a dezvăluit Lidia Giosan (foto).

100.000 euro, subvenţie pentru plantele energetice

Senatorii au aprobat tacit o iniţia­tivă legislativă care reglementează mo­dalitatea de acordare a unor aju­toare financiare nerambursabile, în valoare de 100.000 euro, pentru pro­du­cătorii de plante energetice care cultivă pe suprafeţe mai mari de două hectare. Această propunere legisla­tivă fusese amendată anterior de Co­misia de buget-finanţe şi de Comisia de agricultură, astfel încât produ­că­torii de plante energetice să bene­fi­cieze de un ajutor în valoare de 250.000 de euro, însă acest amenda­ment nu mai este valabil în condiţiile adoptării tacite. Fermierii trebuie să deţină cel puţin două hectare pe care realizează culturi de plante energe­tice. Iniţiativa are ca obiect crearea ca­drului legal necesar acordării aju­toarelor financiare nerambursabile pro­ducătorilor agricoli care realizează cul­turi de plante energetice pe o su­pra­faţă agricolă mai mare de două hectare, în scopul stabilizării liniilor de produse alimentare prin trecerea la cul­tura plantelor nealimentare, al asigurării posibilităţii alternative pen­tru alegerea culturilor care se adap­tează la condiţiile specifice locului de producţie.

În aceste condiţii, fermierii care au culturi de plante energetice pot cere aceste ajutoare financiare inclu­siv pentru îngrijirea plantelor până la faza de producţie.