O nouă sesiune de proiecte pentru investiții în pomicultură


În ședința Colegiului Prefectural, Alina Păunoiu (foto), director Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea, a discutat despre noutățile din domeniu, precizând și date importante referitoare la proiectele pe submăsura 4.1a – investiții în exploatații pomicole.
Astfel, se va deschide o nouă sesiune de proiecte pentru submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, precum și pentru alte tipuri de investiții în agricultură și în activități non-agricole. Alocarea disponibilă în această sesiune pentru submăsura 4.1a este de 105 milioane euro (100 milioane euro pentru teritoriul național și de 5 milioane de euro pentru teritoriul ITI – Delta Dunării).
Fondurile nerambursabile pot fi obținute de persoane fizice autorizate, întreprinderi indi­viduale sau familiale, de societăți comer­ciale, precum și de forme asociative, pentru reconversia platațiilor existente, înființarea de platații pomicole, înființarea și modernizarea pepinierelor. De asemenea, sunt sprijinite fi­nan­ciar și proiectele de investiții pentru în­ființarea, extinderea și modernizarea siste­me­lor de depozitare, condiționare, ambalare și a unităților de procesare la nivelul exploa­ta­ției, precum și pentru alte tipuri de investiții indentificate ca necesare pentru îmbună­tă­țirea performanței economice a fermelor.
O noutate importantă privește posibilita­tea creșterii intensității sprijinului nerambur­sa­bil cu până la 90% pentru componenta de pro­cesare și comercializare la nivelul fermei. Una dintre condiții este ca peste 70% din pro­dusele po­mi­cole care vor fi condițio­na­te/pro­ce­sate/co­mer­cia­lizate să provină din exploatația proprie.

Criteriile de selecție

Criteriile de selecție pentru submăsura 4.1a au în vedere principiile: dimensiunile exploatației care vizează exploatațiile de di­men­siuni medii, exploatația agricolă având dimen­siunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard), sec­torului prioritar conform analizei socio-eco­­nomice, lanțurilor alimentare integrate, res­pectiv integrarea producției agricole pri­mare cu procesarea și/sau comerciali­zarea, asocierii fermierilor care dețin exploa­tații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul coo­pe­ra­tivelor sau a grupurilor de producători cons­tituite în baza legislației naționale în vigoare, potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza stu­diilor de specialitate, economiei de apă pen­tru proiectele care prevăd investiții de mo­der­ni­zare a sistemelor de irigații la nivel de fer­mă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă, soiurilor autohtone. Datele ne-au fost furnizate de către directorul AFIR Vâlcea, Alina Păunoiu.

Posting....