Noutăţi privind administrarea şi utilizarea AMEF


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966/30.12.2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activităţii operatorilor economici care desfăşoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii, direct către populaţie şi pentru creşterea gradului de încredere a populaţiei în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum şi în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Măsurile stabilite prin ordonanţă vizează o administrare mai bună a AMEF existente şi trecerea etapizată la utilizarea obligatorie a AMEF adaptate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic.
În vederea realizării supravegherii şi monitorizării AMEF, operatorii economici vor avea obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF.
Realizarea acestor măsuri se va face etapizat astfel:
– ulterior datei de 1 octombrie 2015, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparatele de marcat electronice fiscale avizate tehnic va autoriza numai distribuitorii pentru AMEF dotate cu jurnal electronic;
– începând cu 1 ianuarie 2016 se va interzice comercializarea AMEF neadaptate cu dispozitive de memorare a jurnalului electronic;
– instituirea obligativităţii operatorilor economici de a utiliza numai AMEF adaptate cu dispozitive de memorare a jurnalului electronic astfel:
– începând cu 1 aprilie 2016 – contribuabili mari;
– începând cu 1 iulie 2016 – contribuabili mijlocii;
– începând cu 1 noiembrie 2016 – contribuabili mici;
– la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se va întocmi în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit „Registru”. Informaţiile conţinute în Registru, metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se vor stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
– pentru realizarea operaţiunii de supraveghere şi monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va emite până la data de 1 februarie 2017 norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.
Printre modificările importante adoptate prin ordonanţa de urgenţă prezentată anterior, cu aplicabilitate de la 01.01.2015, menţionăm:
– în categoria operatorilor economici obligaţi să utilizeze AMEF au fost introduşi şi cei care efectuează încasări, integral sau parţial prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
– până la repunerea în funcţiune a AMEF, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni;
– în cazul în care operatorul AMEF nu înmânează clientului bonul fiscal, clientul este obligat să solicite înmânarea bonului fiscal;
– nu mai sunt exceptate de la obligativitatea dotării cu AMEF unităţile specializate în transportul public de calatori în afara localităţilor;
– operatorii economici care utilizează AMEF, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diferite motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt  obligaţi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 10 ani;
– la înlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se va efectua şi schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic (ulterior instituirii obligativităţii utilizării acestuia);
– utilizatorii de AMEF au obligaţia ca, în cazul defectării aparatului, să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau la unitatea de service acreditată, în faţa organelor  fiscale;
– distribuitorii autorizaţi , precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligaţia să asigure în termen de maxim 72 de ore de la solicitarea utilizatorilor, instalarea aparatului nou , precum şi înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată;
– avizele actuale privind distribuţia AMEF acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 01.01.2016, când aceştia vor fi reautorizaţi conform prevederilor ordonanţei.
Contravenţiile pentru nerespectarea dispoziţiilor  OUG nr. 28/19991999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, modificate şi completate prin OUG nr. 91/2014, au fost majorate pentru anumite fapte, introduse sancţiuni principale noi sau extinse cele complementare privind suspendarea activităţii şi/sau confiscarea veniturilor încasate cu nerespectarea dispoziţiilor legale.
Menţionăm câteva dintre sancţiunile prevăzute de ordonanţă:
– nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul AMEF şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1500 lei, care se aplică persoanelor fizice, fără a se aplica plata a jumătate din minimul amenzii în 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia;
– comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea veniturilor obţinute;
– neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor;
– neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor;
– nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei.
Până la finele lunii august 2015, Ministerul Finanţelor Publice va completa corespunzător normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată.

Posting....