Noi reguli de etichetare pentru produsele textile


cci_sediuUn comunicat oficial CCI Vâlcea informează: „Consu­ma­torii nu vor mai avea surpriza de a cumpăra acci­dental textile care conțin blana sau piele naturală, potrivit noilor re­guli de etichetare aprobate în luna mai de PE. Noile regle­men­tări vor facilita apariția mai rapidă pe piață de noi fibre și produse inovatoare. Comisia va fi solicitată să contribuie, până în 2013, cu un raport de evaluare cu privire la oportu­ni­­­tatea introducerii unui sistem de etichetare a locului de ori­gi­ne, ce poate fi însoțit de o propunere legisla­tivă. Parla­men­­­tul a aprobat un nou regu­lament privind etichetarea tex­ti­­­lelor. Echipa de negociatori a Parla­men­tului a reușit să ob­­ți­nă concesii im­portante de la statele membre în ceea ce pri­­vește etichetarea produ­se­lor ce conțin blană și opor­tu­ni­ta­­tea de a avea un studiu privind etichetarea locului de origine.”

Cuvintele „blană” și „piele” trebuie menționate

Etichetele produselor textile vor trebui să conțină specificații clare cu privire la utilizarea de materiale de pro­veniență animală. Blana este de­seori folosită la fasonarea articolelor de îmbrăcăminte relativ ieftine și este de multe ori dificil pentru consumatori să facă diferența între blana naturală și cea artificială, dar de bună calitate. Parlamentul a dat asigurări că textilele care conțin astfel de produse vor fi etichetate astfel „conține părți netextile de origine animală”, pentru a permite identificarea lor corectă de către con­sumatori. Persoanele care suferă de alergii, pentru care blana reprezintă un risc pentru sănătate, se vor număra prin­tre beneficiarii acestei decizii. Co­misiei Europene i se solicită, de ase­menea, să efectueze un studiu, până la data de 30 septembrie 2013, cu pri­vire la substanțele periculoase, pentru a evalua dacă există o legătură de tip cauză-efect între reacțiile alergice și substanțele chimice (precum colo­ranții, biocizii sau nanoparticulele), folosite în produsele textile.

Etichete „Made in” / „Produs în”

PE a vrut ca etichetele care indică locul de origine pentru produsele textile importate din țări terțe să fie obligatorii. Această propunere s-a dovedit a fi deosebit de controversată pentru anumite state membre. PE a solicitat în mod repetat includerea acestei prevederi pe tot parcursul negocierilor, dar Consiliul nu a fost de acord. Consiliul a acceptat însă să se solicite Comisiei prezentarea unui studiu, tot până la 30 septembrie 2013, cu privire la oportunitatea unui sistem de etichetare a locului de origine, cu scopul de a oferi consuma­torilor „informații exacte despre țara de origine și informații complementare care să asigure trasabilitatea integrală a produselor textile”. Acest raport de evaluare ar putea fi însoțit de o propunere legislativă.

Cerințe noi de etichetare și tehnologii noi

Raportul Comisiei ar trebui să evalueze, totodată, fezabilitatea armonizării cerințelor de etichetare cu privire la întreținere (în prezent, voluntară), a înființării unui sistem uniform de etichetare a mărimilor la nivelul UE pentru îmbrăcăminte și precizarea substanțelor alergene. Parlamentul subliniază totodată nece­sitatea evaluării modului în care noile tehnologii, cum sunt microci­pu­rile sau identificarea frecvenţelor radio, ar putea fi folosite în viitor în locul etichetelor clasice pentru furnizarea de informații consumatorilor.

Derogări pentru croitorii liber-profesioniști

Regulamentul recent adoptat prevede, de asemenea, exceptarea de la cerințele obligatorii privind etichetarea produselor textile efectua­te la comandă și realizate de croitori liber-profesioniști.

Ce va urma?

După aprobarea în ședința ple­nară, noile reguli privind etichetarea textilelor vor trebui să fie semnate de statele membre. Noul regulament va intra în vigoare la 20 de zile după pu­blicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniu­nii Europene. Cu toate acestea, în ca­zul cerințelor de etichetare referitoare, spre exemplu, la regulile aplicabile materialelor ce conțin blană, va exista o perioadă tranzitorie de 2,5 ani pen­tru a permite industriei să se adap­teze.