Noi praguri pentru procedurile de achiziție


În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L279/2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 2019/1827, nr. 2019/1828, nr. 2019/1829 și nr. 2019/1830 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si 2009/81/CE, ale Parlamentului European și ale Consiliului, privitoare la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național. Aceste modificări ale Directivelor sus-menționate au intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2020 și sunt valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor și se aplică direct în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.
În cadrul legii nr. 98/2016, textul inițial regăsit la Art. 7, Alin. 1 prevedea:
Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice. Astfel, conform modificării, literele a, b și c au suferit modificări: Din 24.977.096 lei, noua suma pentru lucrări este de 25.013.925 lei; Din 648.288 lei, noua sumă pentru produse și servicii este de 649.895 lei; Din 994.942 lei, noua sumă pentru produse și servicii AC regionale/locale este de 1.000.557.
Textul original regăsit la Art.6, Alin. 1 lit b din lege prevedea: Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a). Modificările sunt: Alin. (1) lit. b pentru lucrări prevedea suma de 24.977.096 lei, modificată în 25.013.925 lei. Textul original regăsit la Alin. (3) lit. b din lege prevedea: „Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c). Modificările sunt: Alin. (3) lit. b pentru servicii prevedea suma de 994.942 lei, modificată în 1.000.557 lei”. În textul inițial regăsit în Legea nr. 99/2016, Art. 12, alin. (1) prevedea: Lit. a) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii. Suma pentru produse și servicii se modifcă în 2.001.114 lei; Lit. b) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări. Suma pentru lucrări se modifică în 25.013.925 lei. În Legea nr. 100/2016 la Art. 11 alin. (1), lit. a) se prevedea: „Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei. Suma se modifică astfel în 25.013.925 lei”.
Conform Regulamentului Delegat (UE) 2019/1830 Al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii: Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează: La litera (a), „443 000 EUR” se înlocuiește cu „428 000 euro”. La litera (b), „5 548 000 EUR” se înlocuiește cu „5 350 000 euro”.
Sursa: ANAP