Modificări ale Codului Fiscal: impozit pe venit


Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat impozitului pe venit.

1. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

2. Contribuabilii organizaţi ca Per­soană Fizică Autorizată (PFA), Între­prin­dere Individuală (ÎI), Întreprindere Familială (ÎF) beneficiază la calculul impozitului pe venit de o cheltuială de­duc­tibilă în procent de 50% din com­bus­tibil pentru vehiculele rutiere moto­rizate care sunt destinate exclusiv trans­portului rutier de persoane, cu o greu­tate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasa­geri, incluzând şi scaunul şoferului.

3. S-a introdus obligaţia comple­tării Registrului Jurnal de încasări şi plăţi pentru partea de încasări, de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

4. S-a introdus obligativitatea determinării venitului net anual în sistem real de către contribuabilii impuşi la normă de venit pentru veniturile din activităţi: independente, agricole şi cei care realizează venituri băneşti din agricultură din valorificarea produselor vândute către unităţi spe­cia­lizate pentru colectare, unităţi de pro­cesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare cărora li se reţine la sursă 2%, care în anul fis­cal anterior au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Astfel, contribuabilii au obligaţia să com­ple­te­ze şi să depună formularul 220 „De­claraţie privind venitul estimat” până la data de 31 ianuarie inclusiv. Atenţie! Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comu­nicat de Banca Naţională a României la sfârşitul anului fiscal.

5. Începând cu 1.01.2012, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care conduc evidenţa contabilă au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul statului, impozit prin reţinere la sursă sub forma plăţilor anticipate pen­tru următoarele categorii de veni­turi obţinute din: drepturi de proprie­tate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venit microîntreprindere. Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii. Pentru veniturile obţinute de persoana fizică din asociere, calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia.

6. În categoria veniturilor din închirieri se încadrează:

– veniturile obţinute din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală în scop turistic, cu capacitate de cazare între 1şi 5 camere inclusiv pentru care impozitul se determină la normă de venit. Contribuabilii au posibilitatea să opteze pentru deter­minarea venitului net în sistem real prin depunerea formularului 220 până la 31 ianuarie inclusiv sau în 15 zile pentru cei care se înfiinţează în cursul anului. Pentru formularele 220 depuse în lunile noiembrie şi decembrie nu se stabilesc plăţi anticipate, contribuabilii urmând să depună formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la 25 mai a anului următor de realizare a venitului, iar impozitul va fi plătit conform Deciziei de impunere anuală.

– veniturile obţinute din închirie­rea camerelor situate în locuinţe proprietate personală în scop turistic, cu capacitate de cazare mai mare de 5 camere, pentru care determinarea venitului net se face în sistem real, de la data depăşirii numă­rului de camere şi până la sfârşitul anului respectiv. În acest caz, contri­buabilii înştiinţează unitatea fiscală în termen de 15 zile de la producerea evenimentului prin depunerea formula­rului 220 şi opţiunea pentru sistemul real.

De reţinut! Impozitul anual datorat este în cotă de 16% şi se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 50% până la 25 noiembrie inclusiv indife­rent dacă contribuabilii determină venitul net la normă sau în sistem real.

Formularul 200 se depune pentru contribuabilii care au depus declaraţii estimative în lunile noiembrie şi de­cem­brie.

7. Contribuabilii care desfăşoară venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină la normă sau în sistem real vor efectua plăţile anticipate la următoarele termene: 50% până la 25 septembrie inclusiv şi 50% până la 25 noiembrie inclusiv.

8. Se modifică termenul de plată de la 15 la 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi indepen­den­te (comerciale, profesii libere, prestări de servicii), cedarea folosinţei bunu­rilor.

9. Contribuabilii care realizează indivi­dual sau într-o formă de asociere venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, care determină venitul net în sistem real şi care obţin venituri din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea din patrimoniul afacerii datorează impozit în cotă de 16% reţinut şi virat de plătitorii de venituri, impozit care reprezintă plată anticipată în contul acestora.

10. S-a reglementat obligativita­tea înregistrării contractelor de arendă la organul fiscal în raza căruia sunt înregistraţi contribua­bilii în termen de 15 zile de la încheierea acestora, deoarece până la data de 30.12.2011 contractele de arendă se înregistrau numai la con­siliul local în raza căruia se afla bunul dat în arendă.

Venitul net din arendă se stabi­leşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor deter­mi­nate prin aplicarea cotei de 25% asu­pra venitului brut. Impozitul se calcu­lează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Impozitul se virează la bugetul statului până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

În situaţia în care contribuabilii care obţin astfel de venituri optează pentru determinarea venitului net în sistem real, sunt obligaţi să menţio­neze în scris în contractul/raportul juridic încheiat această opţiune.

Atenţie! Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se declară în formularul 200 cu termen de depunere 25 mai 2012, plata impozitului efec­tuându-se pe baza deciziei de impu­nere anuală. În contractele de arendă aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligaţi să-şi exercite în scris opţiunea privind modalitatea de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional înainte de efectuarea primei plăţi, act adiţional care să fie înregistrat la organul fiscal în termen de 15 zile de la încheiere.