Micii producători agricoli vor plăti impozit pe venit


BADELE_FLOREL• Codul Fiscal îi ia puternic în vizor pe producătorii agricoli

Direcţia Agricolă Vâlcea informea­ză că micii producători de legume, fructe, flori, cereale şi material lemnos vor plăti, începând de anul viitor, impozit de 16% din veniturile nete. Vor fi în continuare exceptaţi de la plata impozitului crescătorii de animale şi păsări, apicultorii şi crescătorii de viermi de mătase care nu vând către colectori sau procesatori. Prevederile sunt înscrise în Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea Codului Fiscal. Astfel, producătorii agricoli vor fi nevoiţi să facă plăţi anticipate pentru impozitul pe venit, determinat pe bază de normă de venit sau în sistem real.

„Guvernul propune ca pentru per­soa­nele care vând către firme de colectare, producători industriali sau alte entităţi obligate să ţină evidenţă contabilă, să fie reţinut la sursă un impozit de 2% din valoarea înscrisă în contracte la momentul plăţii, urmând ca impozitul să fie regularizat la final de an. Termenul de virare a impozitu­lui reţinut la sursă este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul”, ne-a explicat Florel Bădele.

Această prevedere ar putea avea un impact semnificativ în preţul produ­selor agricole. Iar asta pentru că pro­du­cătorii, colectorii şi celelalte entităţi incluse în lanţul de distribuţie vor con­ta­biliza costuri directe în creştere cu 2%. Pentru ca aceste produse să nu se scumpească, producătorii ar trebui să-şi asume o reducere a preţurilor de vânzare. Acest impact se va resimţi în toate produsele agricole, nu doar cele vegetale.

Până la finele acestui an sunt impo­zitate doar veniturile obţinute din cultivarea şi valorificarea florilor, legu­melor şi zarzavaturilor, în sere şi so­larii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi va­lorificarea arbuştilor, plantelor deco­ra­tive şi ciupercilor; exploatarea pepinie­relor viticole şi pomicole şi altele ase­me­nea; valorificarea produselor agri­cole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole pro­prietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colec­tare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Arendaşii vor reţine şi plăti impozitul datorat de proprietarii terenurilor

Potrivit unui alt proiect de lege aflat în dezbatere, arendaşii vor reţine şi vor vira la buget impozitele datorate de proprietarii terenurilor, iar benefi­cia­rii plăţilor nu vor mai fi obligaţi să depună declaraţia privind aceste câşti­guri dacă optează pentru determina­rea venitului net pe bază de cotă for­fetară. Conform unui proiect de ordo­nanţă privind modificarea Codului Fiscal, impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin apli­carea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Impozitul astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Proiectul de act normativ menţine posibilitatea determinării venitului net impozabil prin scăderea unor cheltuieli forfetare de 25% din venitul brut.

Dacă aleg aplicarea cotei forfe­tare, contribuabilii sunt obligaţi să pre­cizeze în scris, în contractul/raportul ju­ridic încheiat, la momentul încheierii acestuia, că nu optează pentru deter­minarea venitului net în sistem real. Modalitatea de impunere aleasă este aplicabilă pentru toate veniturile rea­lizate în baza contractului /raportului juridic respectiv.

“În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, res­pectiv, ale Consiliului General al Muni­cipiului Bucureşti, ca urmare a propu­ne­rilor direcţiilor teritoriale de specia­litate ale Ministerului Agriculturii, Pă­du­rilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se trans­mit în cadrul aceluiaşi termen direc­ţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine”, se mai arată în proiect.

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi la organul fiscal, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheie­rea/producerea modificării acestuia.