Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

3 iulie 2020

Licitaţie importantă în Băile Olăneşti


Peste câteva zile, mai precis în data de 10 iulie 2020, este programată licitaţia privind serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Construire teren de fotbal la imobilul din strada Tudor Vladimirescu nr. 36, orașul Băile Olănești”. Codul CPV principal este 45212224-2 Lucrări de construcţii de stadioane, iar tipul contractului este de lucrări / proiectare şi executare. Obiectul prezentului contract de achiziţie publică constă în:
• servicii de elaborare proiect tehnic, detalii execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare;
• servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;
• execuția, finalizarea şi remedierea oricăror defecte ale lucrărilor executate pentru obiectivul de investiții.
Serviciile de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor execuție, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a documentaţiilor tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare vor fi prestate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe perioada execuției lucrărilor, precum și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții vizat se fa face conform proiectului tehnic elaborat, cu respectarea prevederilor contractului de lucrări și legislației în vigoare.
Valoarea totală estimată a prezentului contract este 1.950.295 lei (fără TVA) și cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
A. Cheltuieli pentru servicii de elaborare proiect tehnic, detalii execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare și servicii asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor – 70.000,00 lei, fără TVA;
B. Cheltuieli lucrari de execuție: 1.880.295,63 lei, fără TVA, compusa din:
• cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii – 7.345,42 lei, fără TVA, din care: 4.644,81 lei, fără TVA;
• cheltuieli branșament instalație electrică de iluminat exterior 2.700,61 lei, fără TVA;
• cheltuieli branșament alimentare cu apă și canalizare;
• construcţii şi instalaţii – 1.793.198,59 lei, fără TVA;
• utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 25.745,00 lei, fără TVA;
• dotări teren de fotbal – 42.284,00 lei, fără TVA;
• organizare de şantier – 11.722,62 lei, fără TVA.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute este 90.000. Acestea nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, urmând să fie atribuite, doar dacă va fi cazul, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Termenul de realizare a contractului va fi maxim 14 luni, din care:
• durata de prestare a serviciilor elaborare proiect tehnic, detalii execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare va fi maxim două luni din întreaga perioadă de realizare a contractului;
durata de execuție a lucrărilor va fi maxim 12 luni începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor;
• asistența tehnică din partea proiectantului urmează a se derula pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor.

Etichete: , ,

Poți comenta aici

Alte articole de la Actualitate